English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia
Found : 27
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia, Vol. 73 (2018) - Spis treści

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia. Spis treści Vol. 72 (2017)

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova / redaktor naczelny Małgorzata Karwatowska

Keywords: dydaktyka , kształcenie akademickie , edukacja , nauczyciele ; dokształacanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział B, Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia

Keywords: geografia , geologia , mineralogia , pertografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kilka uwag o monografii Lublin. 700 lat dziejów miasta, red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 2017, ss. 369

Obara-Pawłowska, Anna

Keywords: historia , czasopisma naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M, Balcaniensis et Carpathiensis / redaktor naczelny Waldemar Paruch.

Keywords: Europa Środkowo-Wschodnia , Europa Wschodnia , Bałkany (region) , Karpaty (góry) , cywilizacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Obchody 700-lecia Lublina na UMCS = Celebration of the 700th anniversary of Lublin at UMCS /

Adamska, Aneta (1987- ).

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Conference "Lublin 1317- narodziny miasta europejskiego. Lublin 1317 - Die Geburt einer europäischen Stadt. Lublin 1317 - the origins of an European city". UMCS, 26-28 June 2017

Pleszczyński, Artur

Keywords: historia , czasopisma naukowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Elemente der Magdeburger Stadtverfassung und ihr transfer in die ostmitteleuropäische Rechtskultur = Składniki ustroju miejskiego w Magdeburgu i ich przeniesienie do kultury prawnej Europy Środkowo-Wschodniej /

Gönczi, Katalin (1967- ).

Keywords: Prawo magdeburskie. , Samorząd lokalny historia.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Städtische Gemeinden im mittelalterlichen Preußen und Livland - zwischen Ratsherrschaft und bürgerlicher Partizipation = Gminy miejskie w średniowieczych Prusach i Inflantach - pomiędzy władzą rady a uczestnictwem mieszczan /

Czaja, Roman (1960- ).

Keywords: Inflanty (region). , Prusy. , Miasta średniowieczne , mieszczanie , gminy miejskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Die Selbstverwaltung der Stadt Krakau in vorindustierller Zeit = Samorząd miasta Krakowa w czasach przedprzemysłowych /

Noga, Zdzisław (1961- ).

Keywords: administracja miejska , Kraków , samorząd lokalny , 18 w. , 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Forming the spatial and institutional framework of a communal town in medieval Lublin (13th and 14th centuries) = Formowanie się ram przestrzennych i instytucjonalnych gminy miejskiej w średniowiecznym Lublinie (XII i XIV w.) /

Okniński, Piotr.

Keywords: Lublin 14 w. , lokacja miast , samorząd miejski

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Šupane, Withasen, Vethenici, Witsassen - Formen der Repräsentanz ländlicher Gemeinschaften im Gebiet der westlichen Slawen

Hardt, Matthias.

Keywords: Słowianie Zachodni

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Multiethnizität, Stadtrecht, Stadt : Lemberg im späten Mittelalter = Różnorodność etniczna, prawo miejskie, miasto : Lwów w późnym średniowieczu /

Heyde, Jürgen (1965- ).

Keywords: Lwów (Ukraina) średniowiecze , prawo miejskie , wielokulturowość

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Friedensstifung und Autonomiebestrebungen in der Städten des hohen Mittelaltres : zur Bedeutung ritueller Unterwerfungen vor dem bischöflichen Stadtherrn

Kamp, Hermann (1959- ).

Keywords: Miasta średniowieczne.

Find similar objects  |  Add to bibliography