polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Adamska, A. Obchody 700-lecia Lublina na UMCS
Found : 25
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Publication Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia. - Spis treści Vol. 14 (1959)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publication Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova / redaktor naczelny Małgorzata Karwatowska

Keywords: dydaktyka , edukacja , kształcenie akademickie , nauczyciele ; dokształacanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M, Balcaniensis et Carpathiensis / redaktor naczelny Waldemar Paruch.

Keywords: Bałkany (region) , cywilizacja , Europa Środkowo-Wschodnia , Europa Wschodnia , Karpaty (góry)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Die Lokation Lublins nach Magdeburger Recht und der Weg zur Blüte der Stadt im 14. Jahrhundert = Lokacja Lublina na prawie magdeburskim i jego droga ku świetności w XIV w. /

Szczygieł, Ryszard (1944- ).

Keywords: lokacja miasta , Lublin 14 w. , Prawo magdeburskie.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication Artes Humanae / Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Keywords: 1990- , czasopisma naukowe , Lublin , nauki humanistyczne , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Elemente der Magdeburger Stadtverfassung und ihr transfer in die ostmitteleuropäische Rechtskultur = Składniki ustroju miejskiego w Magdeburgu i ich przeniesienie do kultury prawnej Europy Środkowo-Wschodniej /

Gönczi, Katalin (1967- ).

Keywords: Prawo magdeburskie. , Samorząd lokalny historia.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia. Spis treści Vol. 72 (2017)

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Forming the spatial and institutional framework of a communal town in medieval Lublin (13th and 14th centuries) = Formowanie się ram przestrzennych i instytucjonalnych gminy miejskiej w średniowiecznym Lublinie (XII i XIV w.) /

Okniński, Piotr.

Keywords: lokacja miast , Lublin 14 w. , samorząd miejski

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Monahi Lûblìnsʹkogo vasilìansʹkogo monastirâ (1748-1779 rr.) : bìografìčnì vìdomostì = Mnisi klasztoru bazylianów w Lublinie (1748-1779) : informacje biograficzne /

Stecik, Ûrìj Orestovič.

Keywords: Bazylianie biografie , Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Städtische Gemeinden im mittelalterlichen Preußen und Livland - zwischen Ratsherrschaft und bürgerlicher Partizipation = Gminy miejskie w średniowieczych Prusach i Inflantach - pomiędzy władzą rady a uczestnictwem mieszczan /

Czaja, Roman (1960- ).

Keywords: gminy miejskie , Inflanty (region). , Miasta średniowieczne , mieszczanie , Prusy.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Die Selbstverwaltung der Stadt Krakau in vorindustierller Zeit = Samorząd miasta Krakowa w czasach przedprzemysłowych /

Noga, Zdzisław (1961- ).

Keywords: 18 w. , 19 w. , administracja miejska , Kraków , samorząd lokalny

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Šupane, Withasen, Vethenici, Witsassen - Formen der Repräsentanz ländlicher Gemeinschaften im Gebiet der westlichen Slawen

Hardt, Matthias.

Keywords: Słowianie Zachodni

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Multiethnizität, Stadtrecht, Stadt : Lemberg im späten Mittelalter = Różnorodność etniczna, prawo miejskie, miasto : Lwów w późnym średniowieczu /

Heyde, Jürgen (1965- ).

Keywords: Lwów (Ukraina) średniowiecze , prawo miejskie , wielokulturowość

Find similar objects  |  Add to bibliography