/00139_0001.djvu

			26 


826. Wyszeńska Zofia, wdowa po Krzy- 
sztofie, dziedziczka działu w Wyszonkach- 
Wypychach (par. Wyszeńska). używa sy- 
gnetu, na którym widnieje herb Roch i pierw- 
sza litera V, druga zatarta. 
827. Wyszeński - Jałbrzyk Andrzej, pisarz 
grodzki brań ski. 
828. Wyszeński - Jałbrzyk Bieniasz, po- 
borca powiatu bielskiego. 
829. Wyszeński Krzysztof, niegdy dzie- 
dzic działu w Wyszonkach - Wypychach 
(par. Wyszeńska). 
830. Wyszeński - Pierzchała Mateusz, 
współdziedzic wsi Wyszonki kościelne (par.). 
831. Wyszeński - Jałbrzyk Nikodem z Ło- 
pienia - Grochów (par. Domanowo). 
832. Wyszeński Walenty, sługa Hrehora 
Wahanowskiego. 
883. Wyszeński. Karaś - Warel Wawrzy- 
niec. 
834. z Wyszonek Jan Wojciechowiez. 
835. z Wyszonek - Wojciechów (par. Wy- 
szeńska) Szymon, dziedzic działu, używa I 
sygnetu Gierałtowego z herbem Roch. 
836. z Wyszonek - Wypychów (par. Wy- 
szeńska) Jan W ojciechowicz, dziedzic. 
837. z Wyszonek - Wypychów (par. Wy- 
szeńska) Piotr, dziedzic działu. 
838. Wyszkowski Andrzej, dziedzie dzia- 
łu w Wyszkach kościelnych (par. Bielska). 
839. Wyszkowski Wojciech, sędzia ziem- 
ski bielski, dziedzic działu w Truszkach 
(par. Bielska), herbu Ślepowron. 
840. Wywias Grzegorz, dziedzic Barto- 
szowizny we Włostach (par. Wyszeńska), 
używa sygnetu Gieraltowego z herbem Roch. 
811. z Zajków (par. Tykocka) Abraham, 
współdziedzie działu. 
842. z Zajków (par. Tykocka) Grzegorz 
Maciejowiez, dziedzie działu. 
843. z Zajków (par. Tykocka) Mikołaj 
Janowicz, współdziedzic działu. 
844. z Zajków (par. Tykocka) Stanisław, 
współdziedzic działu. 
845. Zakrzewski Sczęsny, sługa Wysz- 
kowskiego, sędziego ziemskiego bielskiego. 
846. z Zalesia starego (par. Wyszeńska) 
Baltazar Jakubowicz, dziedzic działu. 
847. z Zalesia starego (par. Wyszeńska) 
Marcin Andrzejowicz, dziedzie działu. 
848. z Zalesia starego (par. Wyszeńska) 
Michał Stanisławowicz, dziedzic działu, uży- 
wa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch. 
849. Zaleski Mikołaj Wawrzyńcewicz, 
dziedzic działu wsi Zalesie łabędzkie (par. 
Saraska), herbu Ślepowron odmienny w ten 
sposób, że Ślepowron siedzi tylko na połu- 


krzyżu; jest on też współdziedzicem wsi 
Sikory - Janowięta (par. Saraska). 
850. Zaleski Nikodem, dziedzic działu 
w Zalesiu (par. Topiczewska), używa sy- 
gnetu Gierałtowego z herbem Roch, na 
innej zaś cedule używa sygnetu 2. literami 
S V W i herbem Poraj. 
851. Zaleski Trojan, dziedzie działu 
w Zalesiu starem (par. Wyszeńska). 
852. Zaleski Walenty, dziedzic działu 
w Zalesiu (par. Topiczewska), herbu Luba 
odmienny, jak powyż Nr. 90. 
853. Zaleski Krzysztof z bracią, współ- 
dziedzic działu w Zalesiu (par. Topiczewska). 
854. Zaleski Stanisław, współdziedzic 
działu w Zalesiu (par. Topiczewska). 
855. Zalewski Jakub, dziedzic dzialu 
w Olszewie starem (par. Topiczewska), 
używa sygnetu z literami I O i hcrbem 
Ogończyk. 
856. Załuski Nikodem, sprawca Jana 
Kroszeńskiego z Dzierżków (par. Poświę- 
cińska). 
857. Zarzeccy Mikołaj i Stanisław, dzie- 
dzice wsi Zarzeckie - Biernatki (par. Jabłoń- 
ska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem. 
858. z Zawadów (par. Bielska) Jan Mi- 
kołajowicz i Marcin Jerzowicz, dziedzice 
działu, używają sygnetu z literami LS i her- 
bem Pobóg odmienny,jak powyż pod Nr. 423. 
859. Zawadzki jan Mikołajowicz, dzie- 
dzic działu w Gdalach - Porajewie (par. 
Bielska), używa sygnetu z literami LO i her- 
bem Pobóg odmienny, jak powyż Nr. 423. 
860. z Zawadów (par. Bielska) Wojciech 
Stanisławowicz, dziedzic działu, używa sy- 
gnetu z literami IG i herbem Ogończyk od- 
mienny, jak powyż pod Nr. 154. 
861. Żądłowicz Gabryel, dziedzic działu 
we wsi Wyszonki - Wypychy (par. Wy- 
szeńska). 
862. ze Zbylitowa (par. Goniądzka) Sta- 
nisław Andrzejowicz, dziedzic. 
863. Zdród Matys, dziedzic działu w 01e- 
ksinie - Gąsówce (par. Saraska), używa sy- 
gnetu Gierałtowego z herbem Roch. 
864. Zdród Wojciech, mąż dziedziczki 
działu w Pikatach (par. Sokołowska), uży- 
wa sygnetu Gierałtowego z herbem Roch. 
865. ze Zdrodów Jan Serafinowicz, dzie- 
dzie działu w Zdrodach starych (par. Płoń- 
ska), używa sygnetu Gierałtowego z Rochem. 
866. ze Zdrodów Matys Stanisławowicz, 
dziedzic wsi Zdrody - Pisczewo (par. PłOll- 
ska), używa sygnntu Gieraltowego z Rochem. 
867. ze Zdrojek (par. Topiczewska) 
Marck Janowiez, dziedzic.