/czas2913_1975_1_4.pdf

			BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
W LUBLINIE
B I L x x m N R 1/4 1975
BIULETYN
D o u ż y 
Egz. nr
iwego
rf'-.
LUBLIN 1976

OTOETIKALG ŁÓWNUG tiHiwBasmrru KAiai cuaiE-JKi.ouov;.o;:i:’.J
w LUBLINIE
noL m i r Nil 1/4 1 ‘.!'/5
B I U L E T Y N
Do użytku ułużbow oco 
E j;z . n r .............................
I D 1 L I I 1976
Druk. UMCS D r u370/76 n.200,f-A5
S p i s t r e ś c i
Str.
Działalność wydawnicza Akademii Nauk ZSRR
/Marla Jaslenowicz/ .............................. 5
Kronika Biblioteki Głównej UMCS
/Teresa Batorska, Stanisława Wojnarowicz/ ........ 17
Marla Jasienowlcz /Teresa Gaworczyk/ .............. 36
Publikacje Marii Jaslenowicz ................... 39
Przewodniki i informatory turystyczno-krajoznawcze
w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS wydane w latach
1970 - 1975 /Ewa Zaremba/............ ............ 43
X. Polska.................................... 43
IX. Inne kraje ................................ 68
Europa.................................. 69
Austria............................... 69
Belgia................................ 69
Bułgaria.............................. 69
Czechosłowacja ........................ 6°
Francja............................... 70
Grecja................................ 70
Hiszpania....................... 70
Holandia......................... 70
Irlandia.......................... 70
Jugosławia............................ 70
Niemiecka Republika Demokratyczna ...... 71
Norwegia ............................... 72
Portugalia............................ '2
Rumunia................  72
Węgry......... 72
Włochy................................ 73
Związek Socjalistycznych Republik Radze- 
ckich .................................. 73
Aa ja ..... ..................................... 74
Japonia......... ........................... 74
Syria..... ................................. 74
Afryka............. ........... ......... .... 74
Egipt............. 74
Maroko ...................  75
Tunezja.... .............  75
Skorowidz nazw geograficznych ..............  75
Redakcja: Teresa Gaworczyk
Dnia 28 stycznia 1974 r. upłynęło 250 lat od chwili wydania 
uchwały powołującej do życia Akademię Nauk i Sztuk w Petersburgu, 
dzisiejszym Leningradzie. Jubileusz ten był specjalnie uroczyście 
obchodzony w ZSRR i krajach zaprzyjaźnionych. Komitet Centralny 
KPZR w swoim postanowieniu mówi t "Założenie Akademii Nauk stało się 
wielkim zdarzeniem w historii rozwoju nauki, oświaty i kultury na­
szego kraju. Jaj działalność wykazała istotny wpływ na rozwój świa­
towej nauki. Tę znakomitą datę obchodzi społeczność radziecka | 
w warunkach wzrostu roli nauki we wszystkich dziedzirlach tycia 
i działalności rozwijającego się społeczeństwa socjalistycznego".
W związku z Jubileuszem ukazało się wiele publikacji, zorgani­
zowano szereg sesji naukowych i wystaw.
Artykuł niniejszy powstał w oparciu o dwa najnowsze wydawnict­
wa i
1. Komkov G., Levin B. T., Semenov K. i Akadem! ja [nauk SSSR. 
Kratkij istorićeskij o£erk 1724-1974. Moskva, Izdat. "Na-
- uka" 1974 4° 521 s.
2. Lichtenstein E. S.i Roi* Akademii nauk v obscestvemom na- 
ućnom knigolzdanil. Kniga. Issledovanija i materiały 1974 
Sb. 29 s. 2-19
W rocznicę otwarcia Akademii Nauk ZSRR 7 października 1975 r. 
odbyła się w Moskwie na Kremlu uroczysta[sesja naukowa w której 
wzięło udział wielu naukowców z całego świata. Polskę reprezento­
wał prof. J. Kaczmarek, były minister szkolnictwa wyższego. W tym 
samym czasie otv/arto, na terenach wielkiej wystawy osiągnięć gospo­
darki narodowej w Moskwie, wystawę obrazującą historyczny rozwój 
Akademii.
'Akademia Nauk, powołana rozporządzeniem cara Piotra I w stycz- 
niuj1724 r. a otwarta pod koniec :1725 r., najpierw nazywała się 
"Akademią Nauk i Sztuk" a potem kolejno i od 1803 r.-i"Imperatorska 
Akademia Nauk", od 1836- "Imperatorska Sankt-Petersburska Akademia 
Nauk", od lutego 1917 r. do 1925 r. - "Rosyjska Akademia Nauk" 
a od lipca 1925 r. - "Akademia Nauk ZSRR".
Epoka Piotra I /1672-1725/, w której powstała Akademia, była 
okresem poważnych zmian w Rosji, okresem jej europeizacji, dużych
zmain socjalnych, prawnych, okresem umacniania absolutyzmu 1 deep- 
tyzmu. Z Imieniem Piotra I wiążą Bię zwyoięstwa Rosji nad Turcją 
1 Szwecją, odzyskanie dostępu do Uprze Bałtyckiego, stworzenie re. 
larnej armii 1 floty, zwyoięstwa rosyjskiek dypljomaojl. Wewnątrz 
kraju*powstaje aparat państwowy, następuje rozwój przemysłu 1 ma­
nufaktury, zostaje wreszcie założony Petersburg a w nim Akademia 
Nauk i Sztuk.
Powstanie akademloklej typografil i pojawienie się wilklegoj, Ja. 
na tamta czasy, wydawniotwa przy Akademii równooześnle z jej pow­
ołaniem, by łoi rzeozą ogromnej wagi. Oficynie akademickiej zostaje 
przyznany przywilej wydawania, drukowania i sprzedały wydawnictw 
Akademii.
Sytuaoja wydawnioza, jaka Istniała w ozasle powaHiiia Akademii 
była trudna, w kraju było mało drukarń. Działający- od oaąsów Iwa­
na Pedorowa "Peoatnyj Dvor" w Moskwie drukował głównie księgi re­
ligijne. Piotr I, zdając sobie sprawę, że rozwój nauki i kultury 
nie Jest możliwy bez rozwoju drukarstwa, przykładał wielką wagę 
do powstewahia nie tylko ezkół, instytuoji kulturylnyoh, ale i miu- 
nyoh wówczas na zaohodzie - drukarń. Już w ozasle pierwszej ewojeL 
podróży dh Holandii zapoznał się z urządzeniami drukarni i sztuką 
grawerjską, a wydawoa holenderski Jan Tesalng otrzymał od cara przy­
wilej drukowa&ia ksiąg świeokich 1 map w języku holenderskim i ro- 
syjBkllm. Jednocześnie rodzi się potrzeba wydawania ksiąg w kraju.
Ha początku XVIII w. powstaje kilka nowyoh drukarń w Moskwie 1 Pe­
tersburgu. Czcionki i mistrzowie sztuki drukarskiej sprowadzani są 
z zagranioy.
Z ohwilą powstania Akademii niemal oała działalność wydawnicza 
w kraju zastaje jej podporządkowana. Trzy istniejące dotąd drukar­
nie w Petersburgui 3ankt-Peteraburska, Korska przy Akademii Mor­
skiej i Klasztorna, przestają działać| stąd tym ważniejsza stała 
smę rola drukarni ‘Akademii Nauk.
Od początku swego Istnienia Akademia Nauk i Szltuk spełniała 
funkcje naukowo-badawcze, pedagogiczne i popularyzujące wiedzę. 
Zaproszeni z zagranicy uczeni, między którymi znalazł alę znany 
Daniel Bernoilli, matematyk 1 fjzyk szwajcarski oraz jego znako­
mity uozeń Leonard Euler, matematyk, który położył dla.Akademii 
wielkie zasługi, obowiązani byli zajmować się nie tylko badaniami 
naukowymi, ale i rozpowszechnianiem nauki. Odbywali publiozne wyk­
łady oraz sporządzali atreazozenia zagranicznych publlkaoji. •
Praoę Akademii na początku VIII w. oeohował pewien encyklope­
dyzm, który zaznyozył się również w jej dzlałalnośoi wydawniozej.
Drukarnia,która była wówczaB równocześnie oficyną wydawni­
czą, posiadała dobrą bazę materialną.Zaopatrzona była w czcionki 
1 szybko zaczęła zdobywać sobie sławę jednej z najbogatszych, 
drukarń w Europie.Byspcnowała czcionkami alfabetu rosyjskiego, 
łacińskiego,a także arabskiego i gruzińskiego.
V/ styczniu 1728 r. z akademickiej drukami wyszedł pierwszy 
numer gazety "Sankt-Peterburgskie Vedomosti",które odtąd wycho­
dziły stale 2 razy w tygodniu.W tym samym roku ukazał się kalen­
darz na lato 1728 r.drukowany później co roku.Oflcyna akademicka 
przede wszystkim drukowała podręczniki dla uniwersytetu i gimna­
zjum, znaj dujących się przy Akademii.Z oficyny akademickiej 
wyszedł również w 1728 r. oficjalny organ Akademii "Kammentarii 
Sankt-Petersburgskoj imperatorskoj Akademii nauk" oraz "Kesjaenye 
opisanie kommentariev Akademii nauk".
W latach trzydziestych XVIII w. rozszerzyła Się znacznie dzia­
łalność wydawnicza Akademii.Zaczęto wydawać utwory literatury 
pięknej i nuty obok czasopism i podręczników.
Zasługą Akademii było rozpowszechnienie i utrwalenie prawidło­
wej. pisowni rosyjskiej,wprowadzenie także terminologii naukowej. 
Celem wzbogacenia języka rosyjskiego.opracowania jegc zasad gra­
matycznych i stylistycznych oraz dokonywania tłumaczeń celniej­
szych utworów literatury zagranicznej powołano na Akademii 
w 1735 r.t. zw."Rossijskoe sobranie",które dyskutowało i ustala­
ło terminologię.zasady ortografii i składni języka rosyjskiego. 
Ustalone przez to "sobranie" zasady pisowni były ściśle przestrze­
gane i wprowadzane w życie przez drukarzy 1 korektorów oficyny 
akademickiej.To też wydawnictv/a Akademii odznaczały się dobrą 
jakością i szybko zyskiwały tobie autorytet. W "Komentarzach", 
a od 1751 r. w "Nowych Komentarzach" oraz w innych wydawnictwach 
Akademii jak w "Aktach","Nowych Aktach" i tp.,a także w monogra­
fiach drukowane była prace,które na zawsze weszły do nauki świa­
towej.
Od 17'41 r. cała działalność Akademii,a w tym i wydawnicza 
związana jest z imieniem wielkiego uczonego rosyjskiego M.V.Ło­
monosowa. Łomonosow był redaktorem "Sankt-Peterburgskich Vedomosti" 
Wystąpił, on z inicjatywą założenia popularno-naukowego czasopisma 
w języku rosyjskim,które zaczęło ukazywać się od 1755 r. pod
tytułem "Eżemesjacnye socinenlja1, k poi'ze 1 uveselenju 
Blużascie".Z akademickiej drukami wychodzą teraz wydawnictwa 
przyrodnicze,historyczne.W połowie XVIII w. pojawiają się 
pierwsze wydania dzieł zbiorowych.W 1751 r. wydrukowano "Spbra- 
nie raźnych socinenij v stichaoh i prozę" M.V. Lomonosova, 
w następnym roku "Sopinenija i perevody" V.K. Trediakovskogo, 
uozonego i poety,który znany jest jako tłumacz z języka fran­
cuskiego. Pierwsze jego sławne tłumaczenie "Ezda v ostrov Ljubvi 
było bardzo rozpowszechnione w Rosji.W latach 1784-37 wydano 
pełny wybór pism Łomonosowa,które to wydanie powtórzono pod ko­
niec stulecia.Łomoncsow był bardzo wszechstronnym uczonym,zaj­
mował się fizyką,chemią,górnictwem,ale też wielkie zasługi po­
łożył dla rozwoju języka rosyjskiego,wersyfikacji*wydał w 1755 r 
pierwszą gramatykę języka rosyjskiego.W XVIII w. .oficyna aka­
demicka drukowała przede wszystkim prace naukowe profesorów 
Akademii oraz podręczhiki,ale również romanse,powieści 1 ko-, 
medie dla szerszego kręgu czytelników.Rozpoczęto także wyda­
wanie różnojęzycznych słowników-poliglotów i gramatyk języków 
obcych.Najbardziej znany był krłótki słownik łacińsko-rosyjsko- 
niemiecki,który ukazał się w 1746 r. i uzyskał trzy wydania 
do końca XVIII w.Do znanych słowników należy również wydany 
w 1755 r."Novyj leksikon na francuskom,nemeckom,latinskom i na 
rossijskom jazykach".Z wydawnictw ilustrowanych ukazały się 
w połowie XVIII w."Palaty Sankt-Peterburgskoj Akademii nauk, 
Biblioteki i Kunstkamery.kotorych predstavleny plany,fasady, 
profile" oraz znany "Plan stolicnogo goroda Sankt-Peterburga 
1753".Akademia specjalizuje się nie tylko w wydawaniu pierwszo­
rzędnej literatury naukowej,ale przykłada wagę do popularyzacji 
wiedzy,czego przykładem jest m.i. posiadanie wyłącznego prawa 
drukowania gazety "Sankt-tPeterburgskie Vedomosti" w ciągu 
150 lat.
Drukarnia akademicka stale pomnaża i uzupełnia zbiór swoich 
czcionek,a o ich bogactwie świadczą wydawane co pewien czas 
od 1744 r.katalogi czcionek..
Na początku XIX w. Akademia Nauk otrzymała nowy statut, 
który ogrhniczył pełnię jej działalności,zachowując pozycję 
pierwszej instytucji naukowej w kraju.W Rosji powstaje wówczas
wiele prywatnych wydawnictw i drukarni,które drukują książki 
poszukiwane .przynoszące zysk.Książka nauko?/a nie przynosi zysku. 
Drukarnia akademicka spełnia więc w ciągu KII w. i na początku 
IZ T/ażną rolę niekomsrcialnego wydavmictwa.Tutaj drukowane są 
pru;. wybitnych matematyków P.L. Cebyseva,którego zbiór prac 
wyszedł na przełomie X U i XX w. ,jest to światowej sławy mute- 
maty':-I.xa jego cześć w r. 1944 ufundowano premię im. P.L.Cebyseva 
.ia zdolnych młodych matematyków.Równie wybitnym matematykiem 
był ŁI.V. Ostrogradskij.którego prace matematyczne i fizyczne 
drukowane były w akademickiej drukarni. Z fizyków warto wspon- 
nieć Borisa Goiicyna,twórcę sejsmologii .dyrektora Obserwatorium 
Geofizycznego oraz A.Popova,pioniera łączności radiowej,story 
nie zależnie od iarconiego zbudował zespół nadawczo-odbiorczy 
na 50 km. W XIX w. prowadzili badania naukowe na Akademii sławni 
chemicy jak A.',". Butlerov,który był założycielem pierwszej szko­
ły rosyjskich chemików i wydał podręcznik do nauki chemii orga­
niczne j D. I.i.Iendelejev, twórca układu okresowego pierwiastków che«i 
micznych.słewni biolodzy i A.1T. Beketov, botanik i geograf,założy­
ciel pierwszego pisma botanicznego "Botaniceskie zapiski" i 
w półorganizator Tcwarzystt/a Przyrodniczego,wydał podręczniki 
botaniki o geografii roślin.Równie sławny botanik,żyjący w dru­
giej połowie XIXw. i na początku XX to K.A.Timiriazev,fizjolog - 
roślin,darwinista,członek Akademii i licznych towarzyśtw nauko­
wych zagranicznych.
7/iek XIX to wiek wielu ekspedycji naukowych,geograficznych, 
zapoczątkowanych w XVTII w.Celem tych ekspedycji było poznanie 
wielkiego imperium rosyjskiego,krajów Rosji europejskiej i Azji. 
i/yniki tych ekspedycji v.ydawane były w drukarni akademickiej. 
Sławne są ekspedycje żeglarza i admirała P.P.Vrangla,uczestnika 
wyprawy na Kamczatkę.który opisywał brzegi Syberii,także podróże 
akademika Litke'go,wybitnego geografa i żeglarza,wieloletniego 
prezydebta Akademii Kauk,badacza morza Białego i Arktycznego.
" najbardziej częstych form literatury naukowej wieku XIX i 
początków XX wymienić można tradycyjne wydawnictwa ciągłe,a więę 
"Hemoires" Akademii.wychodzące w 4 częściach.Od 1331 do 1894 r. 
Akadeoda wydawała "bulletin Bcientifique",gdzie drukowane były 
artykuły z różnych dziedzin wiedzy} podobnie od 1839 r. przez
6© lat wychodziły "Bsitrage" dotyczące historii Rosji i krajów 
AzJl.ST latach 1862 - 1895 wydano 75 tomów ogólnoakademlckiego 
czasopisma "Zapiski Iuperatorskdj Akademii nauk",gdzie druko­
wane były sprawozdania Akademii i artykuły profesorów.
Od 1894 r. wychodzą "Izvestija ImperatorskoJ Akademii nauk" Już 
w Języku rosyjskim.
Ha początku XX w. poszczególne instytucje Akademii zaczęły 
wydswaó specjalistyczne czasopisma,a więc "Trudy" Muzeum Bota­
nicznego, Muzeum Geologicznego, "Eżegodnik" Muzeum Zoologicznego 
oraz słowny historyczny "BizantyJekiJ Vremiennik".Od 1867 zaczę­
ły wychodzić "Izvesiija russkogo Jazyka i slavietiki".których 
okazało się 101 tomów. Ta forma wydawnictw cięgłych pozwalała 
Akademii koncentrować się na pracy badawczej 1 szybko ogłaszać 
wyniki.
V XIX w. Akademia wydawała też dzieła zbiorowe swoich uczonych. 
Wyszło m.i. 10 tomów "Materialov dlja istorii Akademii nauk".
W latach 60-tyeh XIX w.,w związku ze stuleciem działalności Aka­
demii, przystąpiono do wydania dzieł klasyków rosyjskiej literatu­
ry. Wjrszłc więc 10-tomowe wydanie dzieł historyka Dzierżarlna,
3-tomowe Puszkina,5-tomowe Lermontowa,3-tomowe Gribojedowa. 
Wydawanie klasyków literatury miało wielkie znaczenie kultural­
ne il oświatowe dla całego społeczeństwa rosyjskiego.
Ogólnie mówiąc. Akademia w latach 1728-1917 wydała w Języku 
rosyjskim i obcych 3 tysiące tytułów książek,nie licząc czaso­
pism,sprawo zdań i innych wydawnictw ciągłych.Nakłady Jednak 
zarówno książek Jak i czasopism były małe,kształtowały Się 
w granicach 1000-1500 egz.,nle wzbudzały zainteresowania w szer-. 
szych kręgach czytelników,oprawa graficzna była skromna.Do Wiel­
kiej Rewolucji Październikowej Akademia Nauk nie miała odpowied­
niej bazy materialnej,rozporządzała tylko niewielką ilością 
instytucji naukowych.Carska władza stawiała na czele Akademii 
ludzi nie zawsze odpowiednich,Dopiero po Rewolucji Lutowej 
w 1917 r. Akademia uzyskjała prawo wyboru prezydenta. Jeśli chodzi 
o druk prac naukowych, to zawsze drukowano mniej niż było można. 
Chroniczny głód wydawniczy spowodował,że liczne badania naukowe 
w carskiej Rosji nie ujrzały światła.
Działalność wydawnioza Akademii Nauk po Rewolucji Paździer­
nikowej uległa całkowitej zmianie.Od pierwszych lat władza ra­
dziecka nie żałowała środków na wydanie dzieł naukowych.Dbając
0 nauk?,dbano też o rozwój przemysłu grafioznego . Już w 1921 r. 
uohwałą Lenina przyznano Akademii fundusze na druk prao znako­
mitego fizjologa I.P. Pawłowa z zaznaczeniem,że ma to byó pięk­
ne wydanie mimo,że był to okres,kiedy w kraju brakowało papieru, 
farb,tdktury.
W latach 1917-1923 działalnością wydawniozą Akademii kierował 
głównie sekretarz Akademii,którym w tym ozasie był światowej sła­
wy profesor,badacz IVschodu S.F. Oldenburg,stał on na ozele komisji 
wydawniczej wiele lat.
Wiosną 1923 r. powstaje "Izdatel'stvo Rossijskoj Akademii nauk" 
osobna jednostka Akademii.W ten sposób ta dziedzina działalności 
zostaje wydzielona,rozszerona,uzyskuje wykwalifikowane kierownictwo
1 personel.Już w 1924 r. ukazuje się w tym wydawnictwie pierwszy 
numer "Doklady Akademii nauk",czasopisma ogólnoakademickiego, 
które zaczęło wychodzić po Rewolucji Październikowej.
W roku 1925 "Izdatel'stvo Rossijskoj Akademii nauk" podobnie Jak 
1 Akademia zostaje przemianowane na "Izdatel'svo Akademii nauk 
SSSR".Prowadzi ono ożywioną działalność,stara się o utrzymanie 
ścisłej więzi nauki z przemysłem,o propagandę wiedzy.Wydawnictwu 
podlega również drukarnia.W r. 1930 następują pewne zmiany.Meryto­
ryczne kierownictwo działalnością Akademii sprawuje teraz nowy 
oddział Akademii "Redakclonno-lzdatel'eklj sovet SSSR" - !RIS0 
w skróoie,który podlega bezpośrednio Prezydium Akademii 1 Ze­
braniu Ogólnemu. "Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR" ullega rozsze­
rzeniu,wprowadzeni są redaktorzy techniczni,oddzielona i usamo­
dzielniona zostaje drukarnia,która staje się [zakładem przemysłowym 
Z początku wydawnictwa posiada ope.jolny dział rozpowszechniania 
literatury naukowej,który zajmuje się sprzedażą książek,przyjmo­
waniem prenumerat,a także rozsyłaniem egzemplarzy obowiązkowych, 
zabezpieczaniem wydawnictw rezerwowych i tp.Dział ten w roku 192|$ 
usamodzielnia się w "Akademknlga" instytucję,która przejmuje jegę 
funkcję.W roku 1934 Akademia Nauk wraz z wyda^wnictwem przenosi 
się z Leningradu do stolloy Moskwy,w Leningradzie zostaje tylko 
oddział lenlngradzki.
W okresie międzywojennym obok wydawniotw czysto naukowych 
drukowane są przede wszystkim podręczniki akdemickle(a takie 
najrozmaitsze serie popularne!,często przyrodnicze jak "Rastitel'- 
nyj mir","Żivotnyj mir", "Poleznye iakopaemye".Przy współudzia­
le M.Gorkiego zaczyna wychodzić czasopismo "Sauka i ee rabot- 
nlkll:,a takie w .latach 30-tych seria literacka "Literaturnoe 
nasledstvo",w której wydano dziesiątki tomów tekstów rosyjskich 
i radzieckich, pisarzy .Oczywiście Akademia Sauk w dalszym ciągu 
wydaje swoje wydawnictwa periodyczneinVestnik Akademii nauk" 
od 1931 r. kontynuacja dawnych "Commentarii" i "Doklady Akademii 
nauk°4lnstytuty naukowe w dalszym ciągu wydają swoje "Trudy",
W czasie II wojny światowej działalność wydawnicza Akademii 
Hauk naturalnie zmniejsza! się. Liczni uczeni Moskwy 1 Lenlngraca 
poszli na front,inni ewakuowani byli w różne strony fcraju. 
Prowadzono badania głównie związane z wojną^Pojawił się ostry 
deficyt papieru,materiełów piśmiennyoh,Leningradzka drukarnia 
i jej urządzenia ucierpiały na skutek długotrwałego oblężenia 
miasta.Za okres 1941 - 1945 Akademia wydała tylko 2.262 tytułów 
książek i czasopism.
Po zakończeniu wojny Akademia Sauk znacznie aktywizuje się. 
Wydawnictwo w latach powojennych szybko zaczyna działać.Do dyspo­
zycji Akjademii w r. 1944 oddana jest jedna z drukarń moskiew­
skich oraz odbudowana i na nowo urżądzona zostaje drukarnia le- 
ningradzka.Trudno jest opisać całe bogactwo literatury wydawanej 
przez Akademię po II wojnie światowej,gdyż dotyczy ona wielu 
dziedzin wiedzy,zarówno książek jak 1 w większej mierze czasopism
W latach 1946 - 58 na pierwszym miejscu znalazły się wszel­
kie wydawnictwa typu prace t.j."Trudy".Ten rodzaj wydawnictw 
ciągłych był w tym okresie najwygodniejszym sposobem publikowa­
nia wyników badań naukowych."Trudy" wychodziły pod firmą różnych 
instytucji Akademii.Bliskimi tego typu wydawnictw były i są wy­
dawnictwa seryjne i wielotomowe,a więc "Paleontologija SSSR", 
"Flora SSSR","Fauna SSSR".Minerały SSSR".
Dużą wagę przykładano do wydawnictw monograficznych,encyklo­
pedii, słowników,bibliografii-Zainteresowaniem czytelników cie­
szyły się serie literackie,obok serii "Ltiteraturnoe nasledstvo" 
w roku 1948 powstaje nowa seria "Literaturnoe pamjatńiki".
Serie te mają masowe nakłady.Już w roku 1945 zostaje założona 
przez akademika 5.1.Vavilova seria "Klassikl nauki", w której 
wyszło dziesiątki tomów.W dalszym ciągu kontynuowana jest założona 
również przez Vavilova seria "Naucno-popularnaja literatura", 
która zasłużyła się przede wszystkim wydawaniem prac Tlmirlazeva, 
który "pracował dla nauki,pisał dla narodu".
Osobny rozdział działalności wydawniczej Akademii Nauk w la­
tach 1946 - 58, to produkoja czasopism naukowych,których liczba 
w tym okresie znacznie wzrosła.Ze względu na sposób wydawania 
czasopismAkademii można podzielić na 4 grupy:
I Ogólnoakdemlckle - tu należą "Vestnik Akademii nauiJ3SSR" i 
Ir "Doklady Akademii nauk SSSR". Na Ich łamach rozwiązywane są 
problemy ogólne związane z rozwojem nauki,podobne czasopisma 
wydają 1 inne akademie naukowe.
ZI Czasopisma specjalistyczne - grupa najliczniejsza.Specjalizują 
się ohe w różnych dziedzinach nauki.Typowe dla tej grupy czaso­
pisma to "Surnal fizlceskoj chimii","fumal eksperimentalnoj 
i teoretiĆeskoj fiziki",MAvtomatika i telemechanika","Matemati- 
ceskij sbomlk","Biochlmlja”,"Sovetskaja botanika","Sovetskaja 
archeologija,"Problemy ekonomiki”, "Sovetskoje gosudarstvo i 
pravo".
III Czasopisma popularno-naukowe.Tutaj w okresie 1946 - 58 wy­
chodzi czasopismo ’iPriroda" zapoczątkowane jeszcze w okresie 
przedrewolucyjnym.—
.IV grapa to ozasoplsma referatywne.Zadaniem ich jest informacja o 
wychodzącej literaturze naukowo-technicznej.Wydawnictwo Akademii 
Nauk przystąpiło do wydawania czasopism referatywnych w 1953 r.
Z początku wydawało ich więcej,w r.1958 ilość ich była rekordowa, 
później wydawanie referatywnych czasopism przeszło do kompetencji 
innych instytuoji,głóvmie VINITI/Vsesojuznyj Institut naucno- 
technlceskoj infommacli/.
Ogólnie można powiedzieć,że w latach 1946 - 1953 zrobiono 
olbrzymi krok naprzód,jeśli chodzi o wydawnictwa Akademii Nauk.
W latach 60-tyeh naszego stulecia nastąpiła w ZSRR reorgani­
zacja oałej dzlałalnośoi wydawniczej w kraju.Zmiany nastąpiły 
też w wydawnictwie Akademii Nauk.Tematyka jego została znacznie
rozszerzona. W roku 1963 przyłączono do "Izdatel'etra Akademii 
nauk" dwie Inne Instytucje wydawnicze "Fizmatgiz"/Piziiko-matema- 
ticeskoe gosudarsty|eunoe izdatel*stvo/ i "Izdatel^stvo Vostoo- 
noj literatury",w związku z tym nowe wydawnictwo przyjęło 
nazwę Izd."Nauka",które odtąd z jednej strony merytotycznle 
podlega Prezydium Akademii Nauk,a w sprawach ściśle wydawniczych, 
poligraficznych 1 handlu książkami Komitetowi Rady Ministrów.
Na poozątku 1965 r. w Nowosybirsku,gdzie jest znane miastecz­
ko uniwersyteckie,powstaje nowy dział nowosybirski: wydawnictwa 
"Nauka".Wszystkie te zmiany spowodowały reorganizację struktury! 
wydawnictwa.Stało się ono czymś w rodzaju kombinatu,w skład 
którego wchodzą różnie sprofilowane pooddziały.
Główna komórka przemysłowa wyd."Nauka" znajduje się w Moskwie, 
zawiera ok. 20 redakcji książkowych,zakład produkcyjny,zakład 
produkcji czasopism,dział wydań offsetowych.Ta komórka produkije 
ok. 60% całej literatury naukowej wyd."Nauka".
Obok centralnej komórki w Moskwie wydawnictwo posiada oddział 
leiingradzki,na który przypada 17% produkcji wydawniczej.
Drugi młody oddział nowosybirski jest odddzlałem przyszłościo­
wym,posiada włjasną drukarnię i zaplecze całego kompleksu insty­
tucji naukowych powstających w Azji.
Dwie| główne redakcje fizyko-matamatypznej literatury i lite­
ratury Wschodu t.j. dotycząoej problemów Azji,Oceanii i Dale­
kiego Wschodu - łącznie wydają 18 % wyd."Nauka".
Jednocześnie z powstaniem i zmianami- wyd."Nauka"-nastąpiły 
również zmiany w działalności RISO)/Redakcionno-izdatel'skij 
sovet/_ W 1962 r. nałożono na tę radę obowiązek koordynacji 
działalnośoi wydawniozej wszystkioh akademii nauk radzieckich 
republik,nad to kierowanie produkcją wydawniczą! VINITI/Vsesoj.uz- 
nyj Institut nauónoj i teohniceskoj informed!/ i INTON/Institut 
naucnoj informacii oscesvennych nauk/.Jednym słowem R1S0 kieruje, 
planuje,koordynuje działalnością wydawniczą wszystkich akade­
mickich organizacji i zakładów.Ma więc zabezpieczać wysoki po­
ziom Ideologiczny i naukowy całej produkcji wydawniczej naukowej, 
zajmować się propagandą osiągnięć nauki i techniki,decydować 
o typach i rodzajach wydawnictwdbać o stały rozwój i doskona­
lenie. Te zwiększenie zadań wpłynęło na aktywizację pracy RXS0. 
Obecnie w jej skład wchodzi ok.100 wykwallfikowach specjalistów, 
przeważnie członków Akademii Nauk. RISO obejmuje swoim kierow­
nictwem i kontrolą następujące instytucjeiWydawniotwo "Nauka"r .
wydawnictwa akademii nauk republik radzieckich,VTNITI,powstałe 
w 1953 r.,skierowane głównie na wydawanie czasopism referatywnych, 
jest to centrum informacji naukowo-technicznej,XNXON - centrum 
informacji społeczno-ekonomioznej,wreszcie samodzielne wydaw­
nictwa instytutów naukowych.Część naukowej literatury,przygotowy­
wanej przez Akademię Nauk,wydawana jest w nieakdemiokich wydaw­
nictwach. RISO zatwierdza, również plany roczne wydawnictw kra- 
j owych.
Zmiany,które zaszły w działalności wydawniczej przyczyniły 
się do znacznego wzrostu produkcji literatury naukowej.
W poprzednich |latach w wydawnictwach Akademii Nauk przeważały 
różnego rodzaju "Trudy","Ucennye zapiski".Był to rodzaj typowy 
swego czasu.Iff ostanim 10-leciu ten typ wydawnictw stał się 
anachronizmem,nie zadawalał już ozytelników.RISO zniosła częśó 
czasopism nietematycznych.Z planów wydawniozych skreślono 
ok.400 tytułów typu "Trudy".Na ich miejsce pojawiły się serie 
monograficzne i tematyczne prace zbiorowe.
V wyd."Nauka" założono ok.50 nowych serii,bardzo wygodnych 
dla czytelników.Szeroko znana jest seria "Serija naucno-biogra- 
ficeekaja" powstała w I960 r.Mimo krótkiego czasu przygotowano 
w niej szereg cennych wydawnictw o wybitnych uczonych świata. 
Wyszły więc książki o Einsteinie,Galileuszu,Leonardo da Vinoi.
W 1964 r. powstała seria "Vtoraja mirovaja vojna v isBledova- 
nijach,vspomlnanljach i dokumentach"Przyczyniła się ona do 
szerokiego opracowania problemów minionej wojny.Do 1970 r. 
ukazałosię w niej ok.30 książek.Autorami ich są wybitni wojskowi, 
politycy,działacze społeczni.Seria cieszy się dużym powodzeniem, 
gdyż łączy umiejętnie dokładność i oparcie na dokumentach z 
z żywym.opisem zdarzeń - autorzy to często uczestnicy walk,które 
opisują.
W drugiej połowie 60-tych lat nastąpił zwrot od nadmiernego 
zainteresowania daleką przeszłością do problemów współczesności. 
Wyd."Nauka" zwróciło specjalną uwagę na wylanie książek poświę­
conych zdarzeniom o światowo-historyoznym znaczeniu.1967 r. 
ZSRR,państwo i postępowe społeczeństwo obchodziło 50-leoie 
zwycięstwa WieDdej Październikowej Rewolucji Socjalistycznej, 
wyd."Nauka" wydało ok.30 książek związanych z jubileuszem.
Jedną z najważniejszyoh jest praca akademika I.I. Minca "Isto-
v
rlja Velikogo Oktjabra" oraz dokumentalny zbiór "Protokoły 
Petrograd3kogo voenno-revolJucionnogo komiteta".
W 1970 r. w związku zo 100-lotnląirocznicą urodzin Lenina 
wyfl. "Jinuka" wydało ok.40 książek m. i. "Lenin i sovrernennaja 
nauka" - jeat to praca zbiorowa pod red. M.K. Keldyeem , 2-to- 
mowa oraz inne książki jak "Lenlnakoo ucenie o diktature pro- 
letarlata","Lenin o eojuze robocogo klaoaa i krest*Janatva"
Wiele interesujących kaiążek ukazało się również w rok.u 1970 
w związku z 25-leciem zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowoj.
Ponieważ aamn nauka znajduje aię w olągłej dynamice i roz­
woju zmieniają aię również proporcje produkcji wydawniczej.
W ostatnich latach 1963-1970 nauki ścisłe na całym ówleolo 
intiją największy potencjał,bo też i na produkcję literatury 
fizyczno-matematycznej wyd."Nauka" przypuda największy procent 
22:.*, potem idzie chemia i biologia 17!ft,goolcgia i geografia 13%, 
literaturoznawstwo i językoznawstwo 12^ 5,historia lS^J,technika 8%, 
ekonomia, filozofia i prawo 10?5.
Zjawiło się w tym okresie 1964-1970 więcej niż 60 nowych 
tytułów czasopism,wydawanych przez Akademię Nauk.Są to czaso­
pisma specjalistyczne nowych dziedzin wiedzy jak "Jadernaja 
fizika","Geoi;ektonlka","ElektrochimiJa","Ekonomika i matemati- 
ćeskie mo t o d y Zwiększyła się liczba czasopism popularno-nauko- 
wych,obok "Prirody" wyohod^i jeszcze "Chimlja 1 żizn","Rusukaja 
reć" i "Kvant".W czasopismach również przeważają nauki ścisło.
Książki i czasopisma wyd."Nauka" cieszą się uznaniem nie tylko 
w kraju,ale i za granicą.5-7$ nakładów rozchodzi się w krajach 
socjalistycznych i kapitalistycznych.Same Stany Zjednoczone A.P. 
tłumaczą na język angielski 34 tytuły czasopism radzieckich.
'{I unia swego 50-lecia t.J. 14 kwietnia 1973 r. wydawnictwo 
"Nauka" jako kontynuacja dawnego "Izdatol'otva, Rossijskoj Akade­
mii nauk",a więc jednego z najistotniejszych oddziałów Akademii 
Nauk zostało nagrodzone orderem Sztandaru Pracy za aktywny udział 
w propagandzie radzieckiej nauki i techniki.Ta nagroda nie tylko 
umocniła rolę wydawnictwa,ale zobowiązała Je do dalszych postę­
pów w rozwiązywaniu zadań wydawniczych.
DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 
Szkolenie własnego personelu
Mgr Teresa Gaworczyk przebywała w marcu i kwietniu w Mosk­
wie najk u r s i e pracowników informacji naukowo-technicznej 
krąjów H\7PG, zorganizowanym przez Instytut Podwyższania Kwalifi­
kacji Pracowników Informacji przy WINIT1. Kurs zakończyłe obo­
wiązkowymi egzaminami.
Kierownicy Biblioteki Głównej zostali objęci szkoleniem ok­
resowym III stopnia z zakresu bhp. Ponad 40-godzinny kurs, zor­
ganizowany dla wszystkich jednostek administracyjnych Uczelni, 
rozpoczął się 30 IV i został zakończony egzaminem 14 VI, Sta­
rościną ogólnouczelnianego kursu została wybrana mgr Krystyna 
Bilska.
Oddział Opracowania Druków Zwartych Nowych i częściowo Od­
dział Opracowania Wydawnictw ciągłych prowadziły p r z e s z ­
k o l e n i a dla osób pracujących w bibliotekach zakładowych 
UMCS. Anna Dygdała odbyła praktykę w czerwcu , 13 dni a mgr Lu­
cyna Pomorska i Emilia Szwabe pracowyłjy 12 dni w sierpniu w Od­
dziale Opracowania Dijuków Zwartych Nowych.
22 z e b r a n i a s z k o l e n i o w e ogółu pracow­
ników Biblioteki UMCS, a częściowo również bibliotekarzy pozos­
tałych bibliotek Lublina, zostały przygotowane staraniem Oddziału 
Prac Naukowych i Dydaktycznych /OPIID - mgr Mieczysławę Adrianek/, 
Zarządu Oddziału Miejskiego SBP /S3P - mgr Barbarę Flanczewska/, 
Oddziałową Organizację Partyjną Biblioteki /OOP - tcw. Hanryka 
Kijankowskiego/, Koło ZMS przy Bibliotece Głównej /ZUS - kol. He­
lenę Ryszko/:
- dr Tadeusz Zarzębski, Bibln. Naród.i Problemy optymalizacji 
bibliotekarstwa współczesnego, 6 I /SBP/
- mgr Mieczysława Adrianeks Biblioteki szkolne w okresie Księ­
stwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego do 1831 r., 13 I 
/OPND/
- dr Adam Stefaniak, radca prawny UMCS: Zagadnienia "Kodeksu 
praoy" /od 1 I 1975 r./, 20 I /OOP/
- mgr Wiesława Fajka: Sprawozdanie z wycieczki szkoleniowej 
do bibliotek Moskwy i Leningradu! mgr Barbara Flanczewska:
Sprawozdanie z Konferencji Komisji Racjonalizacji i Mechanizacji 
Pracy Bibliotecznej przy ZG SBP w Warszawiej mgr Mieczysława 
Adrianeki Sprawozdanie z konferencji, zorganizowanej przez IBL P M 
w Warszawie,poświęconej zagadnieniom życia literackiego w Polsce,
27 I, OPNDj
- mgr Antoni Dudek , kierownik Oficyny Drukarskiej UHCSt Geneza 
i struktura religii , 3 II , OOPj
- dr Adam Stefaniaki Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy, 10 III, 
OFNDj
prof, dr Jerzy Starnawski. UŁi Wielcy romantycy polscy na łamach 
"Bibliographic. de ia Prance", 17 III, OPNDj
- mgr Jerzy Kotwlcat Wybrane problemy społeczno- ekonomiczne re­
wolucji naukowo - technioznej, 24 III, OOPj -■
- mgr Regina Zywar i Księgozbiór podręczny i jego funkcja,7 IV,0FND;
- Maria Kłoda, Bibl, AMt "Soience Citation Index"/ z cyklut Prze­
gląd literatury obcojęzycznej/, 21 IV, OPNDj
- mgr Witold Jóźkowiaki Problematyka kształtowania socjalistycznych 
stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, 28 IV, OOPj
- mgr Zofia Mllanluki Przegląd bibliografii z nauk społeczno- 
ekonomicznych, 5 V, OPNDj
- mgr Adam Kłos r Trzydziesta rocznica zwycięstwa nad faszyzmem,
12 V, OOPj
- mgr Barbara Planczewskai Konserwacja materiałów bibliotecznych,
19 V, OPNDj
- dr Konrad Zawadzki, Bibl. Naród.: Problematyka mikrofilmowania 
zbiorów bibliotecznych w Polsce, 26 V, SBPj
- mgr Teresa Gaworczyk: Sprawozdanie z pobytu w Moskwie na kursie 
pracowników informacji naukowo- technicznej krajów RWPG, 2 VI, OPNDj
- dr Anna Tadeusiewicz, Bibl.UŁ: Rozwój bibliotek naukowych za 
granicą w K U wieku, 23 VI, OPNDj
- inż. Jan Kosiński,przewodniczący Koła ZBOWiD nr 13 :Martyrologia 
narodu polskiego w czasie II wojny światowej, 23 VI ,ZMSj
- mgr Maria Jasienowlczi Działalność wydawnicza Akademii Nauk ZSRR, 
10 U , SBPj
- dr Aleksandra Mendykowa, Inst.BIN U Wrocł.i Kształcenie biblio­
tekarzy ze szczególnym uwzględnieniem studiów bibliotekgznawczych,
24 U , SBPj
- mgr Bożena Jakubik: Partie,systemy partyjne, partia marksistow­
ska, 22 XII, OOP.
Pracownicy Biblioteki UMCS brali udział w w y c i e c z ­
k a c h s z k o l e n i o w y c h i turystycznych, organizowanycH 
przez Sekcję informacji naukowej przy Zarządzie Okręgu SBP/ mgr 
Marię Wilczyńską/, Zarząd Oddziału Miejskiego SBP / mgr Barbarę 
Flanczewską/ oraz przez władze związkowe ZHP Biblioteki Głównej.
Uczestnicy wycieczki urządzonej przez H.Wilczyńską 17 jy 
mieli możność obejrzenia w Ośrodku Informacji GBL w Warszawie 
bezpośredniej tjrajismie ji ze skomputeryzowanego banku informacji 
z dziedziny nauk medycznych w Sztokholmie.Z Biblioteki UMCS 
skorzystała tylko z wycieczki sama organizatorka.
Wycieczki urządzone przez B.Flanczewską miały przeważnie 
charakter szkoleniowy.Były to wycieczki miejscowe - do bibliotek 
lubelskich: do Biblioteki Uniwersyteckiej KUL , 10 II / z B-ki UMCS 
45 osób/ i 17 II oraz do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. H. Łopacińskiego, 9' VI. B.Flanczewską zorganizcwa>a 
również dwie wycieczki zamiejscowe: 20 T do Warszawy na Międzyna­
rodowe Targi Książki/ z Biblioteki UMCS 9 osób/ oraz od 27 IX 
do 1 1 do bibliotek Szczecina , w tym jednodniowy wyjazd indywi­
dualny do Berlina.Zwiedzający,/ z Biblioteki UMCS 16 osób/,zapoz­
nali się ze zbiorami i pracą Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Stanisława Staszica w Szczecinie oraz z Biblioteką 
Politechniki Szczecińskiej.
20 osób z Biblioteki UMCS zwiedziło od 29 V do 1 VI Poznań 
Kórnik i Gniezno.Wycieczkę przygotowała mgr Mieczysława Adrianek 
przewodnicząca Komisji Bibliotekarzy i Dokumentalistów Sekcji Uauki 
ZUP.
Z okazji Dnia Bibliotekarza grupa Związkowa ZUP w Biblio­
tece Głównej urządziła 7 VI wycieczkę turystyczno- krajoznawczą 
do Ziemi Kieleckiej. 51 osób wycieczki,której kierownikiem był ' 
mgr Artur Iskrzycki,zwiedziło miasto Kielce,ruiny zamku w Chę­
cinach, Jaskinię Raj.Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie i inne 
ciekawe obiekty na wyznaczonej trasie.
Poza tym bibliotekarze mieli możność wyjazdu na wycieczki 
organizowane przez Radę Zakładową ZUP UMCS,zarówno turystyczne 
jak 1 wypoczynkowe.
Szkolenie osób spoza Biblioteki.
Bibliotekarze dyplomowani Biblioteki Głównej kontynuowali roz­
poczęte w ubiegłym roku akademickim z a j ę c i a d y d a k t y cz- 
ne/wykłady i ćwiczenia/ dla 1 roku Btudiów zaocznych Biblioteko­
znawstwa i Informacji Naukowej UHCS/BIN/.Przy końcu r. akad.1974/75 
część ćwiczeń z "Bibliografii" przeprowadziła mgr Tereaa Batorska.
V nowym roku akad. w dalszym ciągu zarówno organizacja jak i więk­
szość zajęć dydaktycznych I'i II r.spoczywały na pracownikach Bi­
blioteki Głównej.Od października organizację BIN przejęła T.Batorska.
W składzie personalnym i przydziałach przedmiotów nastąpiły niewiel­
kie przesunięciai mgr Teresa Gaworczyk objęła wykłady i ćwiczenia 
z "Informacji naukowej", T.Batorska - z "Bibliografii".Przewidziano 
również w planie rozszerzenie zajęć dydaktycznych z "Bibliotekarstwa". 
Oprócz dotychczasowych zajęć,prowadzonych na I roku przez mgr Marię 
Jasienówicz/gromadzenie zbiorów/ i mgr Jadwigę Olczakową/opracowa- 
nie zbiorów/,przedmiot "Bibliotekarstwo" na II roku BIN objęły: 
mgr Maria Bownik/katalogi rzeczowe/,mgr Stefania Pedorko/udostępnianie 
zbiorów/, mgr Maria Jasienowicz/zagadnienia ogólne/.
W dwóch ostatnich latach akademickich 1974/75 i 1975/76 mgr 
Niesława Fajkę prowadziła ćwiczenia z fotografiki dla studentów 
I r. Zakładu .Archeologii Instytutu Historii UMCS.
P r a k t y k i wakacyjne s t u d ' e n t ó w pod kierownictwem 
mgr Mieczysławy Adrianek i przy pomocy mgr Zofii Milaniuk z Oddziału 
Prac Naukowych i Dydaktycznych odbywały- się w kilku terminach: za­
częły się 2 VI a skończyły 15 X.
Ze szkolenia praktycznego w oddziałach Gromadzenia,Opracowania 
Druków Zwartych Nowych,Opracowania Wydawnictw Ciągłych,Katalogów, 
Informaoji Naukowej skorzystali głównie studenci stacjonarni pierw­
szych trzech lat BIN:
- z UAJI w Poznaniu: I i II r. 6 osób,2-28 VIj III r. 3 osoby,4-30 VIII
- z UBB we Wrocławiu: III r. .2 osoby 2-28. VU,I r,3 osoby 15 VIII-15IX
- z UW W Warpzawie: I i II r. 8 osób 28 VIII - 24 IX.
Poza studentami BIN Oddział Prac Naukowych i Dydaktycznych zorga­
nizował praktyki dla studentów własnej Uczelni:
- 31 osób z III r. Wydziału Ekonomicznego zapoznało się z pracą róż­
nych oddziałów Biblioteki Głównej, 25 VIII - 20 IX|
- 1 studentka IV r. Instytutu Filologii Polskiej szkoliła Bię w 
Oddziale Informacji naukowej i Oddziale Udostępniania Zbiorów,
15 II - 15 I.
Mgr Peresa Batorska 1 mgr Teresa Gaworczyk z Oddziału Infor­
macji Naukowej przeprowadziły dla 3 grup studentów U51CS ć w i ­
c z e n i a b i b l i o g r a f i c z n e . Ze szkolenia tegc sko­
rzystali!
- studenci Instytutu Zoologii, 8 osób 3 godz. w styczniu;
- studenci - magistranci I r. Zaocznego Studium Nauczycielskiego Ul,.Co 
2 stopnia/specjalność: biologia, zoologia/,10 osób 3 godz. w czerwcu;
- studenci Zakładu Filologii Romańskiej, 10 csób 2 gcuz. w listopa- 
dzle/ćwiczenia psd kierunkiem Doc.dr Jerzego Falickiego/.
Kustosze dyplomowani,kustosze służby bibliotecznej,pracowniczki 
Oddziałów Prac Naukowych i Dydaktycznych oraz Informacji Naukowej 
/ 18 pracowników/ brali udział w p r z y s p o s o b i e n i u 
b i b l i o t e c z n y m studentów I roku studiów UtiCS. Główne 
nasilenie zajęć przypadło jak zwykle na 4 kwartał roku kalendarzo­
wego fchoć w styczniu i maju zdarzały się również sporadyczne zgło­
szenia/ 4 grupy/,Ogółem przeszkolono 1689 osoób w 39 grupach.naj­
więcej ćwiczeń przeprowadziły mgr Zofia Milaniuk/ 22 grupy/ i mgr 
mgr Regina Schreiter/ 13 grup/.
Na z a j ę c i a f a k u l t a t y w n e w zakresie korzysta­
nia ze zbiorów Biblioteki/katalogi,czytelnie,wypożyczalnie/ zgłosili 
się do OIN uczniowie:
- 20 osób z IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, 11 X;
- 18 osób z Technikum Chemicznego nr 1 w Lublinie, 2 XII.
Zajęcia fakultatywne proadziła T.Batorska,która wygłosiła również 
pogadankę o zbiorach Biblioteki Głównej dla 30 uczniów Technikum 
Mechanicznego/wieczorowego/ w Lublinie, 15 IX.
Ugr Anna Dudzińska,mgr Barbara Flanczewska,mgr Joanna Miketta, 
mgr Maria Wilczyńska prosdziły wykłady i p r e l e k c j e dla 
bibliotekarzy,nauczycieli,dla społeczeństwa zainteresowanego procie­
rni książki,dla młodzieży szkolnej.Z odczytów tych korzystały nie 
tylko osoby z Lublina lecz także z terenu b.województwa lubelskiego 
a nawet z terenu całej Polski.
Mgr Anna Dudzińska wygłosiła prelekcje o informacji patento­
wej i zbiorach patentów:
- dla członków szkolnego Koła Techniki i Racjonalizacji przy Techni­
kum Spożywczym, 20.11 i 7 III, ogółem 35 oeób|.
- dla magistrantów 2 Zakładu Technologii Chemicznej Instytutu Chemii
uucs, 15 x.
Mgr Barbara Flanczewska poza kontynuacją wykładów i ćwiczeń na 
I i II roku BIB UMCS wygłaszała również wykłady 1 prelekcje dla osób 
spoza Uczelni 1
- prelekcja z okazji Dnia Bibliotekarza w ramach prezentacji biblio­
tek lubeljskioh "Rola i zadania bibliotek w przeszłośoi i w dobie 
obecnej" oraz pokaz cymeliów Biblioteki Głównej, 2 VI w Klubie MP1K 
dla 32 osób z Lublina;
- wykłady dla nauozycieli - bibliotekarzy' z terenu b. województwa lu­
belskiego na kursie IKBiBO pn.Studium przedmiotowo-metodyczne z . 
zakresu bibliotekoznawstwa,który trwał od 23 VI do 12 VII. Wykłady 
B.Flanczewsklej dla 2 grup słuohaczy dotyczyły następującej proble­
matyki! 1.podstawowe wiadomości z historii bibliotek w PRL / 6 godz./, 
2. Ustawa o bibliotekach polskich z 1968 r. /4 godz./
- prelekcja w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Puławach 
dla ok.40 bibliotekarzy szkolnych "Problematyka starych- druków;10 XI 
w ramach działalności OM SBPj
- odczyt w Domu Ofioera dla bibliotekarzy bibliotek garnizonowych 
w Polsce pt."Aktualne możliwości praoy bibliotek polskich i ten­
dencje ich rozwoju", 21 H .
V ramaoh przeglądów literatury obcojęzycznej,organizowanych przez 
Oddział Miejski SBP/mgr Barbarę Flanczewską/ dla bibliotekarzy Lublina 
mgr Joanna Miketta omówiła tematykę "Głodu książki" C.Esearpita,
24 II w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej.
Ba- kursie kwalifikacyjnym/ cz. 1 /urządzonym przez IJfBiBO dla 
bibliotekarzy szkolnych mgr Maria Wilczyńska miała wykład "System 
informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej w Polsce" 29 I.
Poza tym M.Wilczyńska brała udział w prelebcjachorganizowanych przez 
TWP.Były toi
- dla maturzystów dwie prelekoje w ramach dwóch seminariów wygłoszone 
w Młodzieżowym Domu Kultury: 1. Rola książki w kształtowaniu osobo­
wości ozłowleka, 16 I oraz -2. Z problemów literatury pozytywizmu,
6 II;
- prelekcja z okazji Dni Oświaty,Książki i Prasy w Zakładowym Domu 
Kultury przy FSC "Najdawniejsze dzieje książki", 16 V|
- cztery prelekcje z oyklu spotkań dyskusyjnych pn.Młode pokolenie 
Polski Ludowej/akoja ogólnopolska/ w Domu Kultury w Łęcznej, 14 XI,
20 H , 28 XI, 3 IH.
Pkaoownioy Biblioteki Głównej udzielali w y w i a d ó w 
do r a d i ai
- mgr Stanisław Jan Królik,przewodniczący Koła Młodych Pisarzy 
przy Oddziale lubelskim Związku Literatów Polskich mówił o prbble- 
mach młodych literatówlHadio Lubelskie 9 II;
- z okazji Oni Kultury Radzieckiej mgr Maria Jasienowicz udzieliła 
wywiadu o wydawnictwach radzieckich znajdujących się w Bibliotece UMCS 
i o kontaktach Biblioteki z bibliotekami ZSRRtRadio Lubelskie 19 IV;
- Radio Polskie podało informacje,uzyskane od mgr Barbary Flanczewskie; 
o wystawie "Drukarstwo polskie IV - XVIII w."(eksponowanej w Muzeum 
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 16 III.
Mgr Stanisława Dąbek z Gabinetu Muzycznego Oddziału Zbiorów 
Specjalnych zorganizowała 17 a u d y c j i s ł o w n o - m u ­
z y c z n y c h z płyt dla 160 słuchaczy:
- Zastosowanie muzyki na lekcjach jeżyka polskiego.historii i geogra­
fii | dla 30 nauczycieli, 30 I;
- Muzyczne wspomnienia karnawałowe z lat minionych; dla 48 mieszkań­
ców Domu Rencistów na Węglinie , 5 III;
Cztery audycje w ramach zajęć dydaktycznych ze studentami V ro­
ku Instytutu mologll Polal£le;J uucs,
- Mazurki Chopina; 8 osób 18 II; - Forma sonatowa dawna i klasyczna,
16 osób 8 IV;
- Sonaty romantyczne, 12 osób 15 IV; - Forma sonatowa u Paderewskiego, 
Bartoka i Bacewicz; 10 osób, 6 IV;
- Dawna muzyka po&a, dla 8 studentów Filologii Słowiańskiej Uniwer­
sytetu we Lwowie, 24 VII;
- Muzyka polska od Bogurodzicy do dziś; nagranie 3-godzinnego montażu 
dla Instytutu Polskiego w Sztokholmie / zamówienie p.Osińskiego z
z Polonii Szwedzkiej w celu wieloosobowego wykorzystania/, 1 - 3 VIII;
- Polska muzyka współczesna; dla 25 uczniów III kl. LO im.S.Staszica,
4 X;.
- Węgierska muzyka ludowa 1 rozrywkowa; dla 45 mieszkańców Domu 
Rencistów na WesU-itls, 12 II.
Cykl audycji pt.Historia muzyki w mini - skrócie,dla studentów 
lubelskiego Ośrodka naukowego:
- Muzyka średniowieczna, 8 osób 6 U ;
- Muzyka renesansu, 7 osób 13 H ;
- Muzyka baroku cz.l, 8 osób 20 H |
- Muzyka baroku cz.2, 8 osób 27 XI}
- Muzyka baroku cz.3, J.S.Baoh, 12 osób. 11 XII)
- Muzyka baroku oz.4« G.F. Haendel, 7 osób 18 III)
- 0 muzycesdla wychowanków/chłopców/ Państwowego Domu Dziecka, 
8 osób 4 XII)
W Y S T A W Y .
Niektóre większe wystawy organizowane przez Bibliotekę Główną 
UMCS były w roku 1975 eksponowane poza Dublinem.Tak więc "Drukarstwo 
polskie IV - XVIII" obejrzeli mieszkańcy Przemyśla w Muzeum Ziemi 
Przemyskiej w dniach, od 16 - 30 III. W Zamościu prezentowano je 
w okresie od 17 - 31 XII 1975 r.
Wystawa jubileuszowa "XIX lat państwowych wyższych uczelni 
Lublina" była eksponowana w Jassach w Rumunii od 27 I.
Mgr Barbara Planczewska zaprezentowała cymelia biblioteczne, 
druki IV - XVIII w. i plakaty, na pokazie w MPiK'u,wygłosiła 
wówczas prelekcję na temat roli bibliotek |na przestrzeni dziejów.
W budynku Biblioteki Głównej organizowano liczne wystawy oko- 
licznośoiowe i tematyczne
I rocznicę śmierci Thomasa Stearnsa Eliota uczczono wystawką 
jego książek w dniach 4 - 10 I,zorganizowaną przez OIN.
"Litewska książka archeologiczna".- to mała wystawka'około 30-tu 
książek zorganizowana w hallu na I piętrze przez OIN, 13 - 15 I.
"Ekslibrisy Zbigniewa Jóźwika" prezentował Oddział Informacji 
Naukowej przy pomocy autora, 18 - 25 I.
"Frlancuska książka naukowa" to duża wystawa książek nadesłanych 
przez Ambasadę Francuską.Przedstawiały one osiągnięcia nauki fran- 
ouskiej w dziedzinie matematyki,fizyki,bioiogii,chemii,agronomii, 
metalurgii,elektroniki itd.Ekspozycja została otwarta 31 I przez
3.P. Rozelota - attache Ambasady Fcancuskiej. Była dostępna dla 
zwiedzających od 29 I - 5 II 1975 r.,jej organizowaniem zajmował 
się Oddział Informacji Naukowej.
"Monety Cesarzy Rzymskich"-- ekspozycja opracowana przez Lu­
belski Oddział Tow(arzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego przy 
współudziale OINf Otwarta 19 II przez rektra| prof, dr K. Syku ta do : .
24 II.
"Dorobek naukowy prof, dr Jullfueza Willaume" - to przegląd publi­
kacji Profesora dokonany w 50-tą rocznice Jego pracy naukowej. 
Przedstawione prace skupiały się w następujących działach ilegiony 
1 Księstwo Warszawskie.stosunki|polsko-nlemleckie,edytorstwo źró­
deł, prace popularno-naukowe,redakcja sekcji humasnistycznej w 
Annales UMCS.Wystawę otworzył prof, dr Stanisław Tworek 25 II, 
trwała do 5 III 1975,przy jej organizowaniu współdziałali i Insty­
tut Historii i Oddział Informacji HaukoweJ.
Jubileusz 30-lecla Biblioteki przyniósł wystawę obrazującą jej 
działalność.Przedstawiono kronikę ilustrowaną zdjęciami i liczbami 
obok tego znalazły się ciekawsze druki i plakaty będące w posiadaniu 
3iblioteki.Organizatorem wystawy był Oddział Zbiorów Specjalnych. 
Można Ją było oglądać od 8 III - 18 III 1975 r.
"Słownik pracowników kBiążki polskiej w recenzji" - to wystawka 
przestawiająca recenzje zamieszczone w 6-ciu czasopismach,zorgani­
zowana przez OFNDiW, trwała od 13 - 23 III 1975 r.
"Dni kultury radzieckiej" - ekspozycja 9-ciu plakatów i 18 albu­
mów opatrzonych tekstem objaśniającym, 14 IV - 15 7 ,OZS.
"Droga żołnierza polskiego do Berlina" - obok bardzo licznych 
wydawnictw książkowych umieszczono 19 plakatów,pocztówki,mapę. 
OIN.OZS.
"Mihail Bminescu" - , to wystawa związana ze 125 rocznicą 
urodzin poety.W hallu Biblioteki Głównej wystawiono plansze przy­
słane przez Ambasadę Rumuńską i książki,które skompletował mgr 
łon Lobiuc,lektor języka rumuńskiego w Zakładzie Romanistyki UMCS.
W otwarciu wystawy wziął udział attache kulturalny ambasady p.Ilie 
Ivan. Prace przygotowawcze wykonał OM, 27. V - 2 VI 1975 r.
"Lubelskie wydawnictwa regionalnej OIN,' 2 - 1 2 VI.
"Świat dziecka"- ekspozycja plakatęw,albumów,zdjęć CAF-u.
Przy jej organizowaniu z mgr Arturem Iskrzyckim współpracował 
Oddział Zbiorów Specjalnych,można ją było zwiedzać w hallu I piętra 
w dniach 11 VII - 15 IX.
"Zwiedzajmy Polskę" - to wystawa geograficzna,przedstawiająca 
plakaty,przewodniki turystyczne,mapy Polski.Autorem scenariusza i 
organizatorem był mgr Artur Iskrzycki.Była dostępna dla zwiedzaJawych 
od 11 VII 15 IX 1975 •
"Oficyny śląskie" - wystawka odbitek 19 druków śląskich,związana 
z jubileuszem 500-lecia ukazania Bię pierwszych tekstów polskich,
OZS , 15 VII - 1 II 1975-
"Jan Izydor Sztaudynger" - wystawa książek poety zorganizowana w 
5-tą roczni® jego śmierci, OUT, 12 U -.20 Ił.
"Warszawa w sztuce" - garfika,ekslibrisy,książki,plakaty,OZS,
14 II - 20 I .
"Wystawa malarstwa Karola Skarucha" została zorganizowana przez 
Bibliotek® Główną z udziałem Biura Wystaw Artystycznych,Związku 
Artystów Plastyków,Koła Miłośników Książki i Ekslibrisu PTAiN.
Można ją było oglądać od 16 IZ - 31 IZ.
"Międzynarodowo Konkursy Chopinowskie w Warszawie" pokazano
\ • i . '
fotosy związane z życiem Chopina i kolejnymi konkursami jego muzyki 
oraz plakaty i książki, OZS, 7 Z - 25 ZI.
"Bolesław limanowski 1835 - 1935" - wystawa jego prao, OIN, 18 I - .
27 Z.
"58 lat Rewolucji Październikowej" - ekpozyoja książek i plakatów 
poświęconych rewolucji,OIN,OZS, 7 - 2 2 ZI.
"Człowiek- Świat- Polityka" - przegląd książek o tematyce społecznej 
i politycznej, OIN, 8 ZI - 17 ZI.
"Stefan Żeromski", 50-ta rocznica śmleroi - wystawa książek i plakatót 
OIN,OZS, 22 ZI - 2 III.
"VII Zjazd PZPR" - ekspozycja plakatów /OZS/ , od 6 III poszerzona 
o pokaz projektów opracowania plastycznego dzielnicy LSM w Lublinie 
wykonanych przez studentów wychowania plastycznego na Wydziale Peda­
gogiki i Psychologii UMCS.
"Władysław Stanisław Reymont - 50 rocznica śmierci", OIN, 5 - 2 3 ZII. 
Ponadto OIN urządził w ciągu tego roku 24 wystawy nowości/obwoluty/.
Wycieczki i goście w Bibliotece.
7/ roku 1975 Biblioteka Główna przyjęła 43 wycieczki i 6 zagra­
nicznych i 37 polskich,razem 1065 OBÓb.
Wśród gości zagranicznych znalazł się p.S.P. Rozelot,Attache 
Naukowy Ambasady Francuskiej, 31 I 75 i p. Maria Horvath,pracownik 
naukowy z Budapesztu.
Odwiedzali nas także studenci zagraniczni z
- 10 osób ze Slawistyki Uniwersytetu Im.Iwana Franki we brawie,
— 3 studentów z Karl Marx Unlversitflt w Lipsku.
Pociągiem Przyjaźni przybyło do nas 77 nauczycieli ze ZSRH 15 VIII 
i 14 I.
Przyjmowaliśmy także bibliotekarzy angielskich,31 osób,których po 
Bibliotece oprowadziła mgr Barbara Flanczewska 15 VI.
Pracą Biblioteki Głównej interesowali się bibliotekarze polscy i 
5- osobowa grupa z Biblioteki Eilii UMCS w Rzeszowie 21 I 75,
5- ciu bibliotekarzy z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 16 VI,
45 pracowników Biblioteki Głównej WSP w Kielcach 12 IX,
25-osobowa grupa bibliotekarzy z Krakowa 2 X,
6- ćiu pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej KUL 19 IX,
8-u bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej im.H.Łopacińskie 
go 19 IX,
nauczyciele i bibliotekarze dokształcający się na Kursach organizoua 
nych przez IKNiBO przybyli do nas w 3 grupach,123 osoby, w styczniu 
i listopadzie.
Najliczniejszą grupę wśród zwiedzających stanowiła młodzież szkolna 
z Lublina i z tereniu województwa - w ciągu roku 1975 zwiedziło 
Bibliotekę Główną 942 uczniów.
Z ŻYCIA SPOŁECZNEGO BIBLIOTEKI.
J u b i l e u s z t r z y d z i e s t o l e c i a Biblioteki 
Głównej został przygotowany przez Komitet Organizacyjny Uroczystość 
ci XXX-lecia Biblioteki Głównej w składzie:przewodniczący Komitetu 
dyrektor mgr Tadeusz Smółka i dyrektor doc. dr Jan Gurba oraz 
członkowie:mgr Mieczysława Adrianek, mgr Wiesława Fajka, mgr Bar­
bara Flanczewska, mgr Teresa Gaworczyk, mgr i.aria Jasienowicz, 
mgr Witold Jóźkowiak, mgr Jadwiga Olczak, mgr Ste.fan Pawelec.
Dnia S marca o godzinie 17 w sali Czytelni Humanistycznej Bi­
blioteki Głównej rozpoczęło się uroczyste N N R1edzenie poświęcone 
30-tej rocznicy powstania Biblioteki UMCS.Na wstępie dyrektorzy 
Biblioteki doc. dr Jan Gurba oraz mgr Stefan Pawelec witali zapro­
szonych gości.Przybyli przedstawiciele władz Uczelni: Prorektor 
doc. dr hao. Kazimierz Sykut, Prorektor doc. dr Albin Koprukowniak, 
doc. dr hab. Tadeusz Baszyński,Przewodniczący Komisji Bibliotecznej
oraz przedstawiecie placówek kulturalnych mineta Lublina: biblio­
tek,księgarń,archiwum itp.
Szczególnie serdecznie został powitany przez Dyrekcję i pracowników 
Biblioteki Profesor dr Narcyz Lubnieki,pierwszy kurator nowo powsta­
jącej w 1944 roku Biblioteki.niestety, w uroczystości nie mogli wziąć 
udziału byli dyrektorzy Biblioteki Głównej UMCS,Władysław Skoczylas 
i Tadeusz Smółka,którzy nadesłali na ręce obecnej Dyrekcji naj­
lepsze życzenia dalszego pomyślnego rozwoju Biblioteki.
Z okazji Jubileuszu Rektor doc. dr Albin Koprukowniak udekorował 
Bibliotekę Główną jjako instytucję oraz 15 zasłużonych pracowników 
ze stażem co najmniej 20-letnim medalem "Sauka w służbie Ludu".
Zaproszeni goście i licznie zgromadzeni bibliotekarze Biblioteki 
UMCS wysłuchali w skupieniu ciekawych referatów seeji-naukowej>
- mgr MieczysławyjAdrianek "Początki bibliotekarstwa publicznego 
w Lublinie",
- mgr Marii Wilczyńskiej "Trzydzieści lat Biblioteki Głównej UMCS"
- mgr Stefana Paweloa "Uwagi o perspektywach rozwoju Biblioteki 
Głównej UMCS".
Po sesji naukowej nastąpiło otwarcie dwóch wystaw okolicznościo­
wych, przygotowanych przez Oddział Zbiorów Specjalnych przy pomocy 
Oddziału Informacji Naukowej/ mgr Stanisława Królika/.
Wystawa "Trzydzieści lat Biblioteki UMCS" obejmowała oprócz kroniki 
i plansz z danymi statystycznymi także fotografie byłych pracowni­
ków Biblioteki i dawnych lokali oraz fotokopie aktu erekcyjnego 
nowego gmachu.Oprawę plastyczną wykonała Teresa Waszak.
Podczas uroczystości jubileuszowych w godz. 17 do 22 czynna była 
również w holu na 1-szym piętrze 'wystawa cymeliów Biblioteki: 
rękopisów,starych druków,zbiorów kartograficznych,austrialianów. 
Wyczerpujących objaśnień o eksponatach udzielała mgr Barbara 
Flanczewska.
Spotkanie towarzyskie z lampką wina i słodyczami,przygotowane 
przez koleżanki - bibliotekarki pod kierownictwem mgr Jadwigi Olczak, 
urozmaicone toastami poważnymi i żartobliwymi przeciągnęło się 
do późnych godzin wieczornych.
Od 6 do 8 czerwca brali udział w 711 Zjaździe B i b l i o ­
t e k a r z y P o l s k i c h w Zielonej Górze mgr Tjenesa Gawor- 
czyk jako delegat Okręgu lubelskiego SBP,mgr Barbara .Flanczewska
jako przedstawiciel Oddziału Miejskiego SEP, mgr Stefan Pawelec 
jako przedstawiciel Dyrekcji Biblioteki Głównej UMCS.
6 Z na zebraniu ogółu bibliotekarzy podjęto zobowiązanie 
uczczenia VII Zjazdu PZPR cKz_y n e m s p o ł e c z n y m.Każdy 
z pracowników zobowiązał się przepracować 3 godziny poza czasem 
służbowym.Kierownikiem prac społecznych został wybrany mgr Artur 
Iskrzycki.
ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA .
Z okazji jubileuszu ZXX-lecia Biblioteka Główna UMCS otrzymeła 
medal "Nauka w Służbie Ludu" oraz 15 zasłużonych pracowników Bi­
blioteki: mgr Mieczysława Adrianek.mgr Krystyna Bil3ke, mgr Wie­
sława Fajks, mgr Stefania Pedorko, mgr Sabina Barbara Planezewska, 
Jan Grzanka, mgr Maria Jasienovd.cz, Maria Kusyk, mgr Halina Mali­
szewska, ingr Stefan Pawelec, mgr Regina Schreiter, mgr Tadeusz 
Smółka,emerytowany dyrektor Biblioteki Głównej, Zofia Tabin,
Wiera Wiśniewska, Zofia Wyszyńska.
6 kwietnia w salach Biura Wystaw Artystycznych przy ul.Naruto­
wicza 4 odbyła się jubileuszowa uroczystość 40-Iecia Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich na Ziemi Lubelskiej.'// zebraniu brali również 
udział bibliotekarze Biblioteki UMCS.Poranek bibliofilski przygo­
towali przedstawiciele Koła Miłośników Książki i Eksliorisu przy 
PTAiN w LublinLe, z Biblioteki UMCS dyrektor doc. dr Jan Gurba 
i emerytowany st.kustosz dyplomowany dr Stefan 'Wojciechowski.
Z okazji jubileuszu SBP członkowie SBP -bibliotekarze Biblioteki 
UMCS otrzymali następujące odznaczenia:
- Złotą Odznakę Honorową przyznaną przez Zarząd Główny S3P w War­
szawie - mgr Jadwiga Olczakowa,
- dyplomy honorowe Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upow­
szechnianiu kultury: mgr Maria Jasienowicz,mgr Tadeusz Smółka,
- nagrody pieniężna 'Wydziału Kultury Urzędu fi'ojewódzkiego w Lubli­
nie - mgr Barbara Flanczewska, mgr Maria Wilczyńska,
- dyplomy Zarządu Okręgu 33P w Lublinie za aktywną pracę społeczną: 
mgr Teresa Batorska, mgr Artur Iskrzycki, mgr Bogumiła Olechnowicz.
Mgr Maria Jasienowicz została udekorowana w czerwcu odznaczę— 
czcniami bojowymi,przyznanymi Uchwałą Rady Państwa za udział w ru­
chu oporu w czasie II wojny światowej t
- Krzyżem Partyzanckim "Za Polskę, wolność i lud. Partyzant om 1939-4-5"
- Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r.Ponadto mgr M.Jasienowicz 
otrzymała dyplom uznania za prac; społeczną w Kole Nr.XIII ZB0W1D.
W czerwcu Rektor UMCS przyznał nagrodę pieniężną mgr Annie 
Dudzińskiej za udostępnienie największej liczby patentów wśród 
bibliotek uniwersyteckioh w Polsce,! miejsce.
Z okazji inauguracji roku akademickiego 1975/76 bibliotekarze 
Biblioteki UMCS otrzymali nagrody pieniężnet
- 7 bibliotekarzy dyplomowanych na ogólną sumę 10,700.-zł.
- 45 pracowników służby bibliotecznej na ogólną sumę 31,600.-zł.
RUCH SŁUŻBOWY.
Rok 1975 obfitował w zmiany na stanowiskach kierowniczych.
Z powodu przejścia na stanowisko kierownika Zakładu Archeologii 
Instytutu Historii UMCS oraz objęcia w nowym roku akademickim 
funkcji prodziekana Wydziału Humanistycznego do spraw studiów za­
ocznych doc. dr Jan Gurba zrezygnował 1 IX ze stanowiska, dyrektora 
Biblioteki Głównej UMCS.Obowiązki dyrektora pełnił wicedyrektor, 
st.kustosz dyplomowany mgr Stefan Pawelec.
Dotychczasowy kierownik Biblioteki Filii UMCS w Rzeszowie, 
kustosz dyplomowany mgr Zofia Sokół przestała pracować od 1 X.
Od 1 XI kierownikiem tej Biblioteki został kustosz dr Bronisław 
Jaśkiewicz.
1 V mgr Witold Jóźkowiak odszedł ze stanowiska kierownika Od­
działu Magazynów i Konserwacji Zbiorów’ńa kierownika Uczelnianego 
Ośrodka Pracy Ideowo-Wychowawczej|UMCS,a kierownikiem Oddziału 
Magazynów został kuetpsz mgr Artur Iskrzycki.
Z powodu przejścia na emeryturę mgr Marii Jasienowicz powo­
łano 1 XI mgr Joannę Mikettę na stanowisko kierownika Oddziału 
Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów.
Przestali pracować
- mgr Apolonia Humińska - Raszewska, mł. b-karz, 1 I,
- Halina Szeniawska,magazynier, 1 III,
- mgr Anna Płoska.mł.b-karz, 7 IV,
- mgr Halina Kosienkowska, mł.b-karz, 16 IV
- Piotr Kobielski, magazynier, 22 IV,
- mer Anna Nuckowska,mł.b-karz, 24 IV,
- Wiesława Wawrzykowska,stażystka, 1 VI,
- Roman Spoczyński.magazynier, 31 VII,
- Lidia Grabarek,magazynier, 1 VIII,
- mgr Maria Różańska, mł.b-krz, 1 VIII,
- mgr Adam Kłos,mł.b-karz, 16 VIII,
- Małgorzata Szczepaniak,magazynier, 1 II,
- mgr Regina Zyv;ar,mł.b-karz, 1 III.
Przestały pracować w Bibiotece Pilii 0MC3 w Rzeszowie:
- drażyna Olejnik.mł.b-karz, 1 U ,
- mgr Zofia Sokół,kustosz dypl., II,
- Maria Boczar,m2.b-karz, 1 III 
Uzupełnienia:
- Jerzy Kowalczyk,goniec przestał pracować przed 30 VII 1S74 r.
Odeszła na emeryturę
- mgr Maria Jasienowloz,st.kustosz dypl., 1 1 .
Nowo przy.leci do pracy
/ w tym kilka. osób na zastępstwa/
- mgr Danuta Cbwiećko,st.bibliotekarz - Biblioteka Instytutu Eko­
nomii Politycznej i Planowania, 1 I
- mgr Eugeniusz Mitas2ko,mł. bibliotekarz - Oddział Gromadzenia 
Zbiorów, 11 III,
- Anna Dygdała.mł.bibliotekarz - Biblioteka Zakładu Archeologii,15 IV
- Roman Spoczyński,magazynier - Oddział Magazynów, 14 V /zastępstwo/,
- mgr Krzysztof Rott - Żebrowski,mł.bibliotekarz - Oddział Opracowa- 
wanla Druków Zwartych Nowych, 2 VI,
- mgr Barbara Hitrus.mł.bibliotekarz - Oddział Opracowania Druków 
Zwartych Nowych, 1 VII,
.- EWa Łowczak,magazynier - Bibl.Wydz.Pedagogiki 1 Psychologii 
1 VIII,
Teresa Mituła-Kęcka,telefonistka _-L_Sam. Sekcja Adm. 1 U ,
- Krystyna Wrotna.mł.b-karz,oddelegowana do Biblioteki Politycznej 
Szkoły Partyjnej KW PZPR w Lublinie, 1 II,
- Jolanta Pąfara.prac. obsługi - Sam.Sekcja Adm., 11 U ,
- Genowefo Drzewiecka,mł.b-karz - Oddział Udostępniania Zbiorów, 15 U ,
- mgr Elżbieta Cios,stażystka -Oddz.Opracowania Wyd.Ciągłych, 1 I
- Lidia Dudek,magazynier - Oddział magazynów, 1 Z,
- mgr Urszula Gaszyńska,mł.b-karz - Oddział Udostpjiiania Zbiorów,1 Z, 
_ mgr Ewa Iwanpwska- Sobiesiak - Oddział Opracowania Druków Zwartych 
Nowych,12 Z,
- mgr Marla Krzysiak,stażystka - Oddział Udostępniania Zbiorów, 2 Z,
- Krytsyna Fado,magazynier- Oddział Magazynów, 1 Z,
- mgr Teresa Szałata,mł.b-karz - Oddział-Udostępniania! Zbiorów,1 Z,
- Aleksandra Dziewulska,magazynier - Oddział'Magazynów, 3 Z zastęp­
stwo, od 1 JLLl etat,
- Elżbieta Świder,magazynier - Oddział Udostępniania Zbiorów, 3 Z,
- Anna Wioncek,stażystka - Oddział Opraoowapia Druków Zwartych No­
wych, 3 X,
- Alina Juran,magazynier - Oddział Magazynów, 4 Z,
- Ewa Kozłowska,magazynier - Oddział Magazynów, 3 Z zastępstwo,
- Maria Andrzejewska,mł.b-karz - Oddział Gromadzenia Zbiorów, 20 Z,
- mgr Justyna Żulińska,stażystka - Oddział Opracowania Druków Zwartyel 
Nowych, 20 Z,
- Anna Kobyłecka,magazynier - Oddział Udostępni ania Zbiorów, 21 Z,
- mgr Przemysław Karczewski,mł.b-karz - Oddział Zbiorów Specjalnych,
5 XII.
Przyjęte do pracy w Bibliotece Filii UMCS w Rzeszowie:
- Irena Stanisz,bibliotekarz - Dział Opracowania Zbiorów 1 IV,
- mgr Wiesławą Trypka.mł.b-karz - Dział Opracownia Zbiorów, 20 ZI,
- mgr Alicja Nowakowska- Cieplak,kustosz. - Dział Opracowania Zbio­
rów, 20 XII.
Przyjęte na pół etatu:
- Anna Wrinper,mł.b-karz - Oddział Gromadzenia Zbiorów, 6 X,
- Elżbieta Zdun,magazynier - Biblioteka Zawodowego Studium Admini­
stracji, 24 X,
- Irena Babiarz,magazynier - Oddział Informacji Naukowej, 5 XII,
- Anna Wojtysia^.magazyjnier - Oddział Opracowania Druków Zwartych 
Nowych, 5 XIIJ
Przyjęci na prace zlecone':
- prof, dr Emanuel Izerson,st.b-karz - Oddział Zbiorów Specjalnych,
12 V,
- mgr Maria Jasienowicz,st.kuętosz dypl. - Oddział Informacji Nauko­
wej, 1 Z.
Uzupełnienia;
Krystyna Banach,telefonistka - Sam.Sekcja Adm. U 1973 zaBtępstwo, 
etat woźnej 1 IX 1974
mgr Jadwiga Dąbrowska,mł.b-karz - Biblioteka Instytutu Biologii,
1 XI 1974.
?ES£SiSSl£5i2_2^1iSk22S
Elżbieta Combrzyńska z Oddz.Magazynów do B-ki Wydz.Prawa 1 I, 
Małgorzata Szczepaniak z Oddz.Zbiorów Specjalnych,dżs do Oddz. 
Magazynów, 1 I,
mgr Wiesława Omiterek z Oddz.Opracowania Druków Zwartych do Oddz. 
Gromadzenia Zbiorów, II,
mgr Urszula Rossa z. Oddz. Opracowania Druków Zwartych Nowych do 
Oddz.Gromadzenia Zbiorów 1 I,
mgr Zofia Milaniuk z B-ki Wydz.Prawa do Oddz.Prac Naukowo-Dydak­
tycznych 13 I,
mgr Lucyna Pomorska z Odz.Prac Naukowych 1 Dydaktycznych do Oddz. 
Udostępniania Zbiorów, 13 I,do B-ki Instytutu Filologii Angielskiej 
23 IV,
mgr Danuta Sarzyńska z Oddz.B-ki Zakładowych do B-ki Instytutu 
Filologii Angielskiej 15 I,
mgr Emilia Piekarz z B-ki Instytutu Filologii Angielskiej do B-ki 
Instytutu Matematyki 20 I,
mgr Halina Maliszewska z Oddz. Gromadzenia Zbiorów do Oddz.Prac 
Naukowych i Dydaktycznych, 17 II
mgr Ewa Zaremba, z Oddz.Prac Naukowych i Dydaktycznych do Oddz. 
Zbiorów Specjalnych 1 V,
Tadeusz Paszkowski z Oddz.Informacji Naukowej/sekcja inf.patent./ 
do Oddz.Gromadzenia Zbiorów 1%V,
Ewa Dmitrewicz z Oddz.Magazynów do Oddz.Informacji Naukowej,Sekcja 
inf.patent. 5 V,
mgr Eugeniusz tlitaszko z Oddz. Gromadzenia Zbiorów do Oddz. Udostęp­
niania Zbiorów 14 V,
mgr Krzystof Rott-Żebrowski z Oddz.Opracowania Druków Zwartych do 
B-ki Instytutu Chemii 1 VII,
mgr Barbara Mitrus z Oddz.Opracowania Druków Zwartych do B-k Zakła­
dowych 1 VIII,
Jan Grzanka z Oddz. Magazynów do Oddz.Opracowania Druków Zwartych 
Nowych 1 IX
Marek Łuka z Oddziału Opracowania Druków Zwartych Nowych do 
Oddz.Magazynów 1 IX,
mgr Jadwiga Skibińska - Podbielska z R-ki Zakładu filologii Ro­
mańskiej do Oddz.Gromadzenia Zbiorów 1 X,
mgr Regina Schreiter z B-ki Instytutu Fizyki do Oddz.Gromadzenia
Zbiorów 1 X,
mgr Urszula Gaszyńska z Oddz.Udostępniania do Oddz.Opracowania 
Wydawnictw Ciągłych 28 X,
Wiesława Grjalewska-Paszkowska z Oddz.Informacji Naukowej,Sekcja 
inf.patent, do Oddz.Opracowania Wydawnictw Ciągłych 1 XI, 
mgr Elżbieta Cios z Oddz.Opracowania 'Wydawnictw Ciągłych do Oddz. 
Informacji Naukowej,Sekcja inf.patent. 5 XI,
Helena Jasińska z Oddz.Informacji Naukowej,Sekeja inf.patent. 
do Oddz. Magazynów 1 XI,
Krystyna Fado z Oddz.Magazynów do B-ki Zakładu Filologii Romańskiej 
1 XI,
mgr Ewa Iwanowska-Sobiesiak z Oddz.Opracowania Druków Zwartych 
do B-ki Instytutu Historii 1 XI,
Anna Kobyłecka z Oddz.Udostępniania Zbiorów do B-ki Instytutu 
Matematyki 1 XI,
Anna Kozdrój z Oddz.Udostępniania Zbiorów do R-ki Instytutu Nauk 
Politycznych 4 XI,
Anna Weinper z Oddz.Gromadzenia Zbiorów do B-ki Instytutu Filologii 
Rosyjskiej i Słowiańskiej 1 XI,
mgr Irena Koprukowniak z Oddz. Gromadzenia Zbiorów do Oddz.Udostęp­
niania Zbiorów 1 XII,
mgr Halina Chorążyczewska z Oddz.Opracowania Wydawnictw Ciągłych 
do Biblioteki Instytutu Mokrobiologii i 'Biochemii 15 XII,
Krystyna Ciechańska z B-ki Instytutu Mokrobiologii i Biochemii 
do Oddziału Opracowania Wydawnictw Ciągłych 22 XII .
Awanse
mgr Grażyna Więckowska,mł.b-harz na stanowisko bibliotekarza
w lutym 1974 |
1 stycznia 1975 r. awansowały:
Kazimiera Debklewlcz,laborant na stanowisko technika 
1 grudnia 1975 r. awansowali:
na stanowisko mł.bibliotekjarza:Aleksandra Dziewulska,magazynier 
i Krystyna Jasińska,magazynier,
na stanowisko bibliotekarza: mgr Anna Abramek,mgr Stanisław Królik 
mgr Barbara Nowosad,mgr Stanisława V/ojnarowicz,mgr Anna Zurkov-ska 
na stanowisko kustosza służby bibliotecznej: mgr Irena Kopruko-m-'a 
Poza tym w ciągu roku awansowali na stanowisko tł. biblio+e--ar 
pracownicy zatrudnieni jako stażyści po 6 miesiącach stażu.
MARIA JASIEHOWICZ
W dniu 1 października 1975 roku odeszła na emeryturę, ze sta­
nowiska kierownika Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów 
Biblioteki Głównej UMCS, starszy kustosz dyplomowany mgr Maria 
Jasienowicz, współorganizator 1 wieloletni wicedyrektor Biblio­
teki.
Maria Jasienowicz z domu Górska urodziła się w Pułtusku w ro­
dzinie kolejarza. Wczesne dzieciństwo spędziła wr^z z rodziną 
w Rosji, okres szkolny - w Radomiu, gdzie ukończyła Gimnazjum 
im. M. Konopnickiej. Po śmierci ojca przeniosła się z matką i sio­
strą do Warszawy i podjęła studia na Uniwersytecie Warszawskim; 
najpierw matematyczne, potem psychologiczne. Równocześnie, zmu­
szona trudnymi warunkami materialnymi, zaczęła pracę zarobkową 
udzielaniem korepetycji.
Przez cały okres wojny i okupacji M. Jasienowicz mieszkała 
w Warszawie. Trudniła się nauczaniem dzieci upośledzonych, które 
to zajęcie było zgodne z przerwanymi wybuchem wojny studiami. Rów­
nocześnie pracowała w Radzie Głównej Opiekuńczej a od 1943 r. - 
- w Ośrodku Zdrowia i Opieki Społecznej; początkowo w charakterze 
opiekuna społecznego, potem psychologa.
Równolegle z prącą zawodową M. Jasienowicz uczęszczała na taj­
ny uniwersytet, kontynuując studia psychologiczne i kończąc je 
pracą magisterską, wykonaną pod kierunkiem prof. Stefana Baleya, 
króra została zalegalizowanąl w 1946 r.
Już w roku 1939 w czasie oblężenia Warszawy M. Jasienowicz, kie­
rując się nakazem chwili, rozpoczęła pracę jako sanitariuszka, póź­
niej, w okresie Powstania Warszawskiego - jako łączniczka, prze­
prowadzając z Ramienia Wojskowej Służby Kobiet kanałami ze śród­
mieścia na Mokotów haroerzy.i oficerów ruchu oporu.
Do Lublina M. Jasienowicz przeniosła się w roku 1946. Początko­
wo pracowała w Katedrze Psychologii na Wydz. Mat.-Fiz.-Chem. ULICS 
na stanowisku starszego asystenta. Po zlikwidowaniu Katedry w 1950 
r. przeszła do pracy w Bibliotece Głównej UMCS.
Już po krótkim okresie prapy w Bibliotece M. Jasienowicz dała 
się poznaó, nie tylko jako pracownik szybko wchodzący w arkana no­
wego zawodu, ale i jako uzdolniony organizator, czego wyrazem by­
ło zorganizowanie przez Nią w pierwszych miesiącach pracy nowej 
agendy bibliotecznej, Gabinetu Marksizmu-Leninizmu. W 1951 r. zos­
tała powołana na stanowisko 'kierownika Oddziału Opraoowania, zat-
rudniającego w tym czasie dużą liczbą pracowników ryczałtowych, 
przyjętych do Biblioteki w celu przyspieszenia procesu opraco­
wania bardzo intensywnie gromadzonych wówczas materiałów biblio- 
teoznych. Już w tym okresie M. Jaslenowicz wykonywała czynności 
zastępcy dyrektora. W 1952 r. odbyła 2-tygodniową praktykę w Bi- ■ 
bliotece Uniwersytetu Warszawskiego a w 1955 r. - 2-mlesięczną 
praktykę II stopnia w Bibliotece Jagiellońskiej. |
W 1956 r. mgr Maria Jaslenowicz została oficjalnie powołana 
na stanowisko wicedyrektora Biblioteki Głównej UMCS. W tym sa­
mym roku przeszła równocześnie ze stanowiska kierownika Oddział 
Opraoowanla na stanowisko kierownika Oddziału Gromadzenia 1 Uzur 
pełnienia Zbiorów. Funkcję tę mgr II. Jaslenowicz pełniła przez 
okres 19 lat, do chwili odejścia na emeryturę.
Oddział Gromadzenia Biblioteki UMCS, posiadający szeroki i 
i różnorodny zakres pracy /pełny egzemplarz obowiązkowy, kupno, 
krajowe i zagranicznie, dary, wymiana, dublety/ pod sprawnym 
i kompetentnym kierownictwem II. Jasienowiez, która go zorgani­
zowała i rozbudowała - odznaczał się adekwatną do zadań Biblio­
teki polityką gromadzenia zbiorów oraz dobrą organizacją pracy.
D. Jaslenowicz zajmowała się również teoretyczną stroną groma­
dzenia materiałów bibliotecznych, publikując artykuły na temat 
polityki w tym zakresie.
Funkoję wicedyrektora Biblioteki mgr Maria Jasienowloz peł­
niła do 197P r. V7 okresie 14-letniejgo okresu sprawowania tej 
funkcji M. Jaslenowicz poznała wszystkie większe biblioteki na­
ukowe w kraju oraz, dzięki wycieczkom zagranicznym, biblioteki 
Moskwy, Berlina i Pragi. Uczestniczyła we wszystkich niemal bi- 
bllotekoznawczych sesjach naukovych i zjazdach dyrektorów biblio­
tek uniwersyteckich. Zdobywane tą drogą wiedzę i doświadczenia 
przenosiła na teren własnej Biblioteki.
Z racji pełnienia funkcji wicedyrektora M. Jaslenowicz brała 
udział w opracowywaniu planów i założeń projektowych gmachu Bi­
blioteki oraz planu przeprowadzki do nowej siedziby.
Przez szereg lat prowadziła szkolenie wewnętrzne prsoowników 
Biblioteki, ustalając jego tematykę i przeprowadzając wiele pre­
lekcji osobiście. Zapoczątkowała również, w ramach szkolenia, 
spotkania pracowników Biblioteki na jej terenie z wybitnymi| 
przedstawicielami bibliotekarstwa polskiego.
Działalność szkoleniową M. Jasiencwicz prowadziła rćwnież poza 
Biblioteką. V latach 1960-72 uczestniczyła co roku, jako prele­
gentka, w kursach wakacyjnych dla bibliotekarzy, organizowanych 
przez Sekcję Bibliotekarską Zarządu Głównego ZHP.
Przez cały okres pracy w Bibliotece M. Jasienowicz była aktyw­
nym działaczem społecznym. Przez szereg lat pełniłalfunkoję {wice­
przewodniczącej Zarządu Okręgu SBP oraz delegata na zjazdy SBP. 
Pracę w Związku Nauczycielstwa Polskiego rozpoozęła funkcją prze­
wodniczącej Grupy Związkowej Biblioteki, pełniąc ją przez kilka 
kolejnych kadencji. W latach 1958-72 pracowała w Podsekcji Biblio­
tek Szkół Wyższych Sekcji Bibliotekarskiej Zarządu Okręgu ZNP 
jako jej przewodnioząoa|. Pełnienie tej funkcji pozwoliło M. Ja­
sienowicz przyczynić się do integracji lubelskiego środowiska 
bibliotekarskiego| wspólnie z ówczesną przewodniczącą Sekcji, 
mgr Kzystyną Lisowską, zorganizowała szereg prelekcji i wycieczek 
szkoleniowych dla całego środowiska. Przez okres ośmiu lat /1966- 
-75/ była wiceprzewodniczącą Sekcji Bibliotekarskiej Zarządu Głów­
nego ZNP. W roku 1970 została powołana na stanowisko sekretarza 
Komisji Nauki Zarządu Okręgu. U. Jasienowicz jest poza tym człon­
kiem Komitetu Redakcyjnego "Roczników Bibliotecznych", wchodzi 
w ekł|ad Komisji Rewizyjnej Oddziału Lubelskiego Polskiego Towa­
rzystwa Psychologicznego oraz należy do Polskiego Towarzystwa Fi­
lozoficznego. Od szeregu lat jest również aktywnym członkiem 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
Za praoę zawodową, społeozną oraz udział w okresie wojny i o- 
kupacji w ruchu oporu Maria Jasienowicz otrzymałai Złoty Krzyż 
Zasługi, Odznakę Tysiąclecia, Złotą Odznakę ZNP, Krzyż Kawaler­
ski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r., 
Krzyż Partyzancki oraz Medal "Nauka w Służbie Ludu" za zasługi 
dla UMCS.
Wyrazem uznania dla pracy i zaangażowanej społecznej postawy 
M. Jasienowicz jest również wyróżnienie Jej i Dyplomem Zasłużone­
go Aktywisty Sekcji Bibliotekarskiej ZNP, Dyplomem za aktywną 
działalność związkową w okresie 2XV-lecia PRL, Dyplomem Honoro­
wym Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu 
kultury oraz Dyplomem Uznania za pracę społeczną w Kole ZBo'.ViD.
Mgr Maria Jasienowicz, odznaczająca się gruntownym znawstwem 
i umiłowaniem zawodu oraz wysokimi walorami społeczno-moralnymi 
i charakterologicznymi, w dalszym ciągu służy swoją wiedzą i doś-
wladczeniem Bibliotece 1 Uczelni. Po odejśoiu na emeryturę pra­
cuje, w niepełnym wymiarze godzin, w Oddziale Infonsacjl Naukowej 
Biblioteki Głównej oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studen­
tami Bibliotekoznawstwa 1 Informaoji Naukowej UMCS.
Publikacje Marli Jasienowicz
1. Psychologiczne pojęcie postawy. V: Sprawozdanie z działal­
ności Towarzystwa Filozoficznego i Psychologicznego w Lub­
linie w latach 1945-1947. Lublin, Tow. Filoz. 1 Psychol.
1943 s. 91-92, 97 /podpisj/ M. Nartowska
2. Recenzja: Burt C|yril: Backward Child. London 1946. Psycholog­
ia Wychowawcza 1943 nr 3/4 s. 103-109 /podpis:/ M. Nartowska
3. Recenzja: Journal of den|eral Psychology 1946 T. 34, 35. Psy­
chologia Wychowawcza 1949 nr 2/4 s. 209-212 /podpis:/ M. Nar­
towska
4* Wykaz czasopism zaprenumerowanych przez Bibliotekę Główną 
UMCS na rok 1953i czasopisma polskie, radzieckie i krajów 
demokracji ludowej. Spis Wykładów UMCS w Lublinie na rok a- 
kadem. 1952/53 s. 111-139
5* Wykaz czasopism zagranicznych /kraje kapitalistyczne/ zapre­
numerowanych przez Bibliotekę Główną UMCS na rok 1954. Spia 
Wykładów UMCS na rok akadem. 1953/54 s. 183-201
6. Wykaz publikacji pracowników UMCS:Wydział Humanistyczny.
W: /Dziesięć/ 10 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 1944-1954. Lublin, UMCS 1954 s. 151-157
7. Biblioteka UMCS w Lublinie. Bibliotekarz 1955 nr 2 s. 48-50
8. 2 życia bibliotekarzy lubelskich. Bibliotekarz 1955 nr 12 
s. 181
9. Z Oddziału Opraoowania Biblioteki UMCS. Biuletyn Biblioteki 
Gł. UMCS 1955 nr 4 s. 1-2
10. Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Głównej UMCS. Referat wygło­
szony na zebraniu Komisji Bibliotecznej. Biuletyn Biblioteki 
Gł. UMCS 1958 nr 2 s. 1-5
11. Recenzjat Roberts A. D.i Introduction to reference books.
Ed. 2. London 1952. Roczniki Biblioteczne 1958 z. 1/2 s. 279- 
' -280
12. Recenzjai Rules for descriptive cataloguing the Library of Con­
gress. Washington 1949 + Suppl. 1952. Roczniki Biblioteczne 
1958 z. 1/2 s. 286-288
13. Recenzjat Brummel L.t Lea catalogues collectifs. Organisation 
et fonctionnement. Paris 1956. Roczniki Biblioteczne 1958
z. 3/4 a. 533-535
14. Recenzja! Biblio 1957 T. 25 nr 1-10. Roczniki-Biblioteczne
1958 z. 3/4 s. 541-543
15. /Piętnaście/ 15 lat Biblioteki UMCS. Bibliotekarz Lubelski
1959 nr 4 s. 10-13
16. Szkolenie zawodowe w Bibliotece UMCS. Biuletyn Biblioteki Gł. 
OMCS 1959 nr 2/3 s. V-VI
17. /Piętnaście/ 15 lat Biblioteki UMCS. Biuletyn Biblioteki Gł. 
UMCS 1959 nr 4 s. V-VI
18. Wykaz czasopism zagranicznyoh pozaradzieckich Biblioteki Gł. 
i bibliotek zakładowych UMCS w Lublinie. 1959 r. Czasopisma 
prenumerowane i z wymiany w wyborze. Lublin, UMCS 1959 4° 
s.^44
19. Ż działalności Podsekcji Bibliotek Szkół Wyższych ZHP. Ogni­
sko Nauczycielskie 1960 nr 7/8 s. 26-27
20. Z działalności Podsekcji Bibliotek Szkół Wyższych ZNP. Ogni- 
feko Nauczycielskie 1961 nr 11/12 s. 12-13
21.Sprawozdanie ze szkolenia pracowników Biblioteki UMCS w r. 1961. 
Biuletyn Biblioteki Gł. UMCS 1962 nr 1 s. XII-XIII
22. W dwudziestolecie Biblioteki Głównej UMCS. Biuletyn Bibliote­
ki Gł. UMCS 1965 nr 3/4 s. V-VIII
23. Czasopisma zagraniczne bez krajów socjalistyozny.ch prenumero­
wane przez Bibliotekę Główną UMCS. Biuletyn Biblioteki Gł.
UMCS 1966 nr 1/2ns. 52-91
24. Czasopisma zagraniczne zaprenumerowane przez Bibliotekę 
Główną UMCS na r. 1967. Kraje demokracji ludowej. Biuletyn 
Biblioteki Gł. UMCS 1966 nr 3/4 s. 72-89
25. Dziesięć lat Podsekcji Bibliotek Szkół Wyższych ZHP. Spra­
wozdania i|lnformacje Zarządu Oddziału ZHP przy UMCS 1967 
nr 2 s. 21-25
26. Czasopisma z USA ze(prenumerowane na r. 1968. Biuletyn Biblio­
teki Gł. UMCS 1967 nr 3/4 s.. 17-22
27. Działalność Biblioteki Głównej UMCS w r. 1968. Lublin,Bibl.
Gł. UMCS 1969 8° 25 s., bibliogr.
28. Z kontaktów zagranicznych Biblioteki Głównej UMCS /cz.1/. 
Fundamental'naja biblioteka obscestvennych nauk im. V. ?. 
Volgina Akademii Hauk SSSR. Biuletyn Biblioteki Gł. UMCS 
1969 nr 1/2 s. 1-3
29. Z działalności Sekcji Bibliotekarskich ZHP w Lublinie.
/Aut.:/ ..., Krystyna Lisowska. Rocznik Ogniska nauczycielskie 
skiego 1969 s. 193-197
30. Dyrektor Tadeusz Smółka. /Aut. :/ ..., 'Jiaria Wilczyńska. 
Biuletyn Biblioteki Gł. UMCS 1970 nr 4 a. 14-19
31. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej UMCS w r. 1970. 
Lublin, UMCS 1971 8° 38 s.
32. Tłumaczenie: Międzynarodowy Rok Książki. L’Annee Internatio­
nal du Livre 1972. /Tłum.:/ ..., Jadwiga Olczak. 3iuletyn 
Biblioteki Gł. UMCS 1972 nr 1/2 s. 3-11
33. V.'ykaz czasopism zagranicznych z krajów kapitalistycznych 
zaprenumerowanych w r. 1973. Biuletyn Biblioteki Gł. UMCS 
1972 nr 4 s. 17-54
34. Instytut Mikrobiologii i Biochemii. Instytut Biologii.
Wykaz Publikacji Pracowników UMCS w Lublinie w r. 1972 
/druk 1973/ s. 1-10
35. Z kontaktów zagranicznych Biblioteki Głównej UL1CS /cz. 2/. 
Central’naja naucnaja biblioteka Akademii nauk Moldavskoj 
SSR. Biuletyn Biblioteki Gł. UMCS 1972 nr 3 a. 3-9
36. Wykaz czaaopiam z krajów socjalistycznych zaprenumerowanych 
w r. 1973. Biuletyn Biblioteki Gł. UMCD 1973 nr 1 a. 27-28
37. Iwan Pedorow na Ukrainie /W 400-lecie drukarstwa ukraińskie­
go/. /Aut. i/j Teresa Gaworczyk, Biuletyn Biblioteki Gł.
UMCS 1973 nr 4 a. 1-5
38. Instytut Mikrobiologii i Biochemii. Instytut Biologii. Wy­
kaz Publikacji Pracowników UMCS w Lublinie w r. 19731 /druk 
1974/ a. 1-23
39. Z kontaktów zagranicznych Biblioteki Głównej UMCS /cz.3/> 
Naucnaja biblioteka im. Gor'kogo Moskovskogo goaudaratven- 
nogo universiteta im. M. Lomonosova. Moskva K 9 Prospekt 
Markaa 20, Leninskie Gory - Vyaokie zdanie. Biuletyn Biblio­
teki Gł. UMCS 1974 nr 3/4 a. 9-18
40. Oddział Gromadzenia zbiorów Biblioteki UMCS. Biuletyn Biblio­
teki Gł. UMCS 1974 nr 3/4 b. 22-25
41. Zofia Tabin. Biuletyn Biblioteki Gł. UMCS 1974 nr 3/4 a. 53- 
-54
42. Nabytki zagraniczne Biblioteki Głównej UMCS. Informator 
UMCS 1975 kwiecień-maj-czerwięó a. 22-25
PRZEWODNIKI i UfFORMATORY TORYSTYCZNO-KRAJOZIAWCZE 
w ZBIORACH BIBLIOTEKI GŁÓWHEJ OMCS 
wydane w latach 1970 - 1975
I. POLSKA
1. Adamczyk Marian
Opole i okolice. Informator turystyczny dla wy­
cieczek młodzieżowych. Wwa, Sport i Turystyka 
1972 16° 23 s.
2. Aleksandrowicz Józef
Inowrocław i okolice. Zabytki, muzeum, uzdro­
wisko, wybitni ludzie, ciekawe okolice. Plan 
miasta oprać. W. Polleher. Wyd. 3 popr. Inowro­
cław, Pol. Tow. Turyst.-Krajozn. 1973 16° 207 s.
3. Aleksandrowicz Teresa
Olsztyn i okolice. Informator dla wycieczek 
młodzieżowych. Wwa, Ag. Wydawn. iRuch" 1972 
16° 24s., mapa
4. Anders Paweł
Bad Wełną i małą Wełną. Oborniki, Wągrowiec, 
Puszcza Zielonka. Przewodnik. Poznań, Wydawn. 
Pozn. 1974 16° 24 s.
5. Bajcar Adam
Polska. Przewodnik turystyczny. Wwa, Wydawn. 
Interpress 1971 16° 185 3., il., mapy 
i Toż w wersjachi ang. 177251 Zb. Sp., nlem. 
167654, ros. 179620 Zb. Sp.
6. Bajcar Adam
Polska. Przewodnik turystyczny. Wyd. 2 popr. 
i uzup. Wwa, Wydawn. Interpress 1974 16° 268 s. 
tabl. 25, il., mapy
7. Baj car Adam
Poland. A guidebook for turist. Trans, by Sta- 
aiisław Tarnowski. Maps and diagrams Wojciech 
Szczawiński. Warsaw, Interpress 1972 16° 226 s., 
29 tabl., il. /Tyt. okł.>/ Poland. Turist guide. 
Toż w wersji szwedzkiej 183198
187464
b.,. 
Zb. Sp.
179744 
Zb. Sp.
214990 
Zb. Sp.
215244
179621
179622 
Zb. Sp.
225342
186993 
Zb. Sp.
8. Bajoar Adam 216394
Folen. Reisefurer. Auag.| 2 aktual. Ubertr. Ztl’ Sp‘
Edmujid Paezkowlak. FI. Wojciech Szczawiński
Wwa, Interpress 1973 16° 26,1 s.( 11., mąpy
9. Baj car Adam 231659
n
.Polen. Reisefugrer. 3 vervollst. Ausg. Deu-
n
teche uhertr. Edmund Paezkowlak. Piane und Karten 
im Text Wojciech Szczawiński. Wwa, Interpress 
1974 16° 303 s., tabl. 25, il., m|apy
10. Bakes Janusz 227208
Góra i okolice. Wrocław, Urz. Pow. Góra, Dol- 
noól. Oór. Inf. Toryts. 1974 8° 72 s., il.,;mlapa, 
bibliogr.
11. Bekas Janusz 186089
Wołów i ziemia wołowska. Wrocław, Zakł. War.
im. Ossol. l6°podł.podł., 68 s., 15 tabl., il*
12. Bałdowski Jan, Ludwlcki Kazimierz, Skonka 194908
„ Zb. Sp.
Czesław 194491
Szlakiem Kopernika. Przewodnik. Wwa, Wydawn. Zb. Sp.
Sport i Turyst. 1973 16° 138 s., il., plan
13* Bartołd Robert 232906
Przewodnik po ziemi ciechanowskiej. Ciechanów,
Zakł. Graf. RSW "Prasa" 1973 8° 117, il., mapy
14. Batura Anatol, Zdrodowski Zbigniew 200607
Augustów i oko|lice. Informator turystyczny Zł>* ^p' 
Kraków, Wydawn. Artyst.-Graf. "Prasa" 1973
16° s. 59, 16 tabl., m|apy, bibliogr.
15. Biedrzycka-Gozdek Zofia 183467
Warmia i Mazury zawsze piękne. Informator 
turystyczny. Olsttyn, Z|akł. Wydawn. CRS
1972 8° 55 a., il., bibliogr.
16. Bielawski Eugeniusz 227652
Wejsuny, Ukta i okolice. Informator turysty- Zt>’ Sp 
czny dla wyoijeczek młodzieżowych. Wwa, 1974 16°
1'8 s., 11., mapa
17- Bieliński Jan
Przewodnik po ziemi lubińskiej. Wroclaw,
Zakł. Nar. im Ossol. 1971 l6°podł. 105 a., 
zabl., mapa
18. Blajda Czesław
Bochnia, Stary Wiśnicz, Królówka i okolice. 
Informator dla wycieczek młodzieżowych 
Wwa, "Sport 1 Turyst." 1972 16° 22 a.
19. Blajda Czesław
Laskowa - Jaworzyna i okolice. Informator tdrj 
styczny dla wycieczek młodzieżowych. Wwa 19(4
24 0., il.,' mapa
20. Blajda Czesław
Lipnica Murawna, Rajbrat, Rozdziale i okolice! 
Informator dla wycieczek młodzieżowych. Wwa, 
"Sport i Turystyka" 16° 22 s.,|mapa
21. Blajda Czesław
Stary Sącz, Nowy Sącz i okolice. Informa­
tor turystyczny dla wycieczek młodzieżowych. 
Wwa, Dru. Techn. P0ligr. 1974 16° 43 a., il.
22. Bromek Karol, Kortus Bronisław 
Przewodnik wycieczek po Krakowie. Kraków 
1972 8° 14 s., il., bibligr.
23. Buczyński Andrzej
Oborniki, Wągrowiec i okolice. Poznań, Woj. 
Kom. Kult. Piz. i Turyst. 1972 8° 4^ s., .tabl,
il., mapy
24. Budrewicz Olgierd
Varsovie. Informator turystyczny. Texts de... 
Varsovie, R3V/ "Ptasa-Kaiążka-Ruch" 1974 8°
120 s.( 1 tabl., portr., pl. + wkładka 7 a.
25. Budrewicz Olgierd
Warsaw. Turist guide. Warsaw, RSW "Prasa-Ksią. 
żka-Ruch" 1974 120 s.t il., pl. + wkładka 7 e,
166229
187461
227653
16*
187460
234604
234605
215384 
Zb. Sp.
186875 
Zb. Sp.
221427 
Zb. Sp.
221428
26. Byatrzanowaki Julian, Dudkowski Konrad
Wszystko w| Warszawie. Informator. Tekst i pla- 
Jerzy i Wiesław Ostrowscy. Wwa, "Sport i tu- 
ryet." 16° 16° 218 s., 16 tabl., pl.
27. Chanas Ryszard, Czerwiński Janusz 
Sudety. Przewodnik. Wwa, "Sport i Turyst."
1974 16° 292 s., tabl. 1, il., b bliogr.
28. Cipslukowski Zdzisław, Rożnowski Franciszek, 
Rymaszewski Jerzy
Kołobrzeg i okolice. Wwa, "Sport-i Turyst." 1971 
W*a^ 75 0., 1 tabl., il., mjapa
29* Ciężkowice i okolice. Aut. Tomasz Domaazewekl 
i in. Kraków, Kr^j. Agen. Wydaw., RSW "Prasa, 
Książka, Ruch" 1974 8° 22 s., 19 tabl., il., 
portr., mapy
30. Czajkowski Mieczysław, Zyskowski Józef, Ołdyń- 
ski Hąnryk
Supraól. Oprać. graf. Małgorzata Wyka. Kraków, 
Wydawn.\Artyatm-Graf^' 1972-16° podł. 16 k. nlb.,
il., ttapa
31. Czerner Marian
Polskie wybrzeże Bałtyku. Przewodnik. Poznań, 
Wydawn. Poznań|. 1971 16° 305 a., il., pl.
32'. Czerner Marian
Polskie wybrzeże Bałtyku. Przewodnik. Wyd. 2 
popr. Poznań, Wydawn. Poznań. 1974 16° 272 s., 
pl., blbliogr.
33* Czerwiński Bernard
Słupsk i"'okOlice. Przewodnik. Poznań, Wydawn. 
Poznań. 1971 16° 103 a., il., bibliogr.
34. Czerwiński Janusz, Pulit Michał
Nowa Ruda i okolice. Wrocław, Nakł. Wrocław.
Tow. Oówjiat. 1973 8° 43 a., mapy
234123 
Zb. Sp.
218285 
Zb. Sp.
168200 
Zb. Sp.
229332
214747 
Zb. Sp.
171506 
171248 
171731
222765 
223248 
Zb. Sp.
167664
233065 
Zb* Sp*
204947
204946
35* Draby Ryszard
Olecko 1 okolice. Przewodnik - Informator,
Białystok, Woj. Ośr. Inf. Turyst. 1973 8° 48 a.,
1 1 ., portr., mapy
36. Denek Kazimierz 186781 
Poznań 1 okolice. Informator dla wydeozek mło­
dzieżowych. Wwa, Agen. Wydawn. "Ruoh" 1972 16°
mapa, blbliogr.
37. Derks Harlan 187466 
Elbląg 1 okolice. Informator dla wyoieczek mło­
dzieżowych. Wwa, "Sport i Turyst." 1972 16° 19 e., 
mapy, blbliogr.
38. Dynowska Irena, Pokorny Jerzy, Warszyńska Jadlga 213383
Przewodnik wycieozek po Wyżynie Krakowsko-Hie- Sp'
chowaklej. Kraków 1972 8° 19 e., |mapy, blbliogr.
39. Dziekan Bogumił, Niwiński Leonard 163363
Nowa Huta. Informator turystyczny. Kraków, Wydd- Sp*
wn. Artyst.-tłraf. ^979 16° 50 s., tabl. 16, il.
mapy
40. Falińskl Janusz, Okołów Czesław, Olszewski J. L.
Trzy dni w Puszczy białowieskiej. Białowieża,
1970 16° 75 s., tab.
41. Galik Stanisław
Jarosław 1 okolice. Infoimator turystyczny dla 
wycieczek pieszych. Wwa,1974 16° 22 s., 11.
42. Garczyńskl Tadeusz ,
Połczyn Zdrój 1 okolice. Przewodnik. Poznań,
Wydawn Poznań. 1971 16° 125 s., 11., mapy, blbliogr.
43. Garczyńskl Tadeusz, Stachowska Maria 
Szczecinek i okolice. Przewodnik. Poznań, Wy. 
dawn. Poznań. 1973 16B 166 B.f n . , mapy, blbliogr.
44. Gąslorowska Marla, Gąsiorows|ki Eugeniusz 4 69679
Zb. Sp
218957 
Zb. Sp.
227651
A 69578 
Zb. Sp.
194274 
Zb. Sp.
Toruń. Przewodnik. /Współpr./ Eugeniusz Synak. 
Oprać, kartogr. Hentyka Całkowa. Wwa, "Sport 
i Turyst." 1971 16° 115 e., 11., mapy
165971
45. Gąsiorowska Maria, Gąeiorowski Eugeniusz
A guide to Toruń. Trnabl. by Janina Freund, Wal- 
demar Bartoszewski. Plans by Henryka Całkowa.
Wwa, "Sport i Turyst." 1973 16° 101 s., mapy
Toż w wersjach: niem. 196159, ros. 198150 Zb.
46. Głńwczewska Halina
Koszalin i okolfice. Informator dla wycieczek mło­
dzieżowych! Wwa, Agen. Wydawn. "Ruch" 1972 16°24
47. Grodzka Jadwiga
Łęczyca i okolice. Łódź, Wydawn. Łódź. 1972 16° 
40 s;, il, mapy., bibliogr.
48. Guide de voyage. Pologne. Trad, du poi. par. Wan­
da Gall, Maria Cieszkowska. Wwa, "Sport i turyst.
1971 8°428 s., il, mapy
49. Herz Lechosław
Ha Mazowszu. Rejona turystyczne województwa war­
szawskiego. Wwa 1970 8° 81 s., il., mapy
50. Herz Lechosław
Przewodnik po Puszczy Kampinoskiej. Wwa, "Sport 
i Turyst." 1971 16° 306 s., ii., pl.
51. Hoffman Mieczysław
Iława i okolice. Olsztyn, Woj. Kom. Kult. Fiz. 
i Turyst. 1971 8° 45 s., il., mapy
52. ' Hołowiński Antoni
Żywiec i okolice. Kraków, Wydaw. Artyst.-Graf.
1972 16° podł. 22 k. nlb., il., mapy
53- Informator o ośrodkach turyatycanych województwa 
koszalińskiego. Pr. zbiór, pod red. Bernarda 
Czerwińskiego. Koszalin, 1971 8° 132 s., il.
54* Informator po ziemi sandomierskiej.
/Wwa/ 1971 8° 10 s.
55. Informator PTTK. Wwa, "Sport i Turyst." 1971 
16° 207 s., il., mapy
195851
Sp.
180251 
Zb. Sp.
187497
174066 
„Zb. Sp. 
179480
B 162893 
Zb. .Sp.
,
173714 
Zb. Sp.
218485 
Zb. Sp.
178521
174941 
Zb. Sp.
180273 
Zb. Sp. 
180734
56. Informator turystyczny. Kielce, Pras. Zakł. 
Graf. RSW "Prasa" 1972 8° 117 s., il.
57. Informator turystyczny województwa zielonogórj 
ekiego. Zielona Góra, Woj. Ośr. Inf. Turyst. 
/ok. 1970/ 8° 105 s.
58. Izdebski Krystyn, Grąddiel Tadeusz 
Roztocze. Wwa, Wiedza Powsz. 1971 16° 190 s., 
tabl. 36, il., mapy, bibliogr.
59. Jankowski Andrzej
Trasy autokarowe województwa kieleckiego.
Wwa, 1971 8°
Cz. 1 53 e., Cz. 2 52 s|» Cz. 3 55 s.
60. Jankowski I Andrzej, Sadowski Włodzimierz 
Województwo kieleckie. Przewodnik. Wwa,
"Sport i Turyst." 1973 16° 304 s., mapy, 
bibliogr.
61. Jaśkowlak Franciszek
Okolce Poznania. Przewodnik. Wwa, "Sport 
i Turyst." 16° 199 s., mapy. bibliogr.
62. Jaśkowlak Franciszek
Poznań. Przewodnik. Wwa, "Sport i Turyst." 
1972 16° 199 s., il., mapy
63. Jaśkowlak Franciszek
Puszcza Zielonka. Poznań, Wydawn. Artyst.- 
-Graf. RSW "Prasa" 1972 8° 42 s., il. , mapy
64. Jaśkowlak Franciszek
Wielkopolski park narodowy. Przewodnik. Wyd. 2 
popr. i uzup. Poznań, Wydawn. Pozn. 1974 16°
91 s., il.
65. Jastrzębski Stanisław
Jawor i okolice. Przewodnik turystyczny. 
Wrocław, Zakł. Harod. im. Ossol. 1973 16°
232 s.( mapa, bibliogr.
187062 
Zb. Sp.
178453 
Zb. Sp.
174737
Zb. Sp.
203594 
Zb. /49 
206532
135876 
Zb. Sp.
138751 
Zb. Sp.
193908 
Z b. o p.
220304 
Zb. Sp.
198692 
Zb. Sp.
66. Jędrzejewski Raszard 185971
Augustów i okolice. Informator dla wycieczek 
młodzieżowych. Agen. Wydawn. "Ruch" 1972 16°
23 s., mapy
67. Jeszke Stefan - 214258
Koszalin und ujngebung. Koszalin, Das Ko mit.
 
fur Korpererzieh. und Turist. fur die Stadt 
Koszalin 1973 8° s. 39 s., il., pl.
68. Jóźwik Ryszard 187465
Przemyśl i okolice. Informator dla wycieczek 
młodzieżowyc. Wwa, "Sport i Turyst." 1972 16°
22 s., mapy
69. Juraszek Franciszek 227649
Oświęcim i okolice. Informator turystyczny dla zb‘J^Dl 
wycieczek młodzieżowych. Wwa 1974 16° 24 s., il., 
mapy
70. Kros Stanisław
Rzeszów. Przewodnik. Wwa, "Sport i Turyst." 
16° 127 s., pl., mapy
221867
221868
71. Kolankowski Jerzy 209924
Skalne drogi Sudetów Zachodnich. Przewodnik Zb* ^
wspinaczkowy. Wwa, "Sport i Turyst" 1971 16°
116 s., il., mapy
72. Konarski Andrzej 175431
Wrocław. Informator turystyczny. Wrocław, Wy­
dawn. Artyst.-Graf. RSW "Prasa" 1974 8° 52 k. nlb.
73. Konarski Andrzej 175430
Wrocław. Guide book. Trns. by H. Holzhauesn. Zb* 
Wrocław, Wydaw. Artyst.-Graf. RSW "Prasa" 1971 
8° 52 k. nlb., il., mapy
74. Kondziela Henryk, Zgodziński Bogdan 165364
Poznań i okolice.-Przewodnik. Poznań, Woj. Zb* 
Kom. Kult. Fiz. i Turyst. 1971 8° 58 s., ii., 
mapy
75. Kondziela Henryk, Zgodziński Bogdan 234858
Poznań i okolice. Przewodnik. Poznań, Woj. SP*
Kom. Kult. Fiz. 1974 8° 36 e., il., pl.
76. Kondziela Henryk 241412
Stare Miaeto w Poznaniu. Przewodnik. Poznań, SP*
Wydawn Poznań. 1975 8° 113 a., mapy, bibliogr.
77. Kondziela Henryk, Ruszczyńska Teresa 238556
Poznań. Putevoditel. Perev. Aleksander Opac- ®P*
ki. Karty i schemy podgotovil Zbigniew Zieliń­
ski. Poznań, Wydaw. Poznań. 1975 4° 107 s., il., 
mapy, pl.
78. Konicki Zdzisław, Niewiarowska Krystyna 
Łódź i okolice. Informator dla wycieczek mło­
dzieżowych. Wwa, "Sport i Turyst." 1972 16°
32 s., mapa, pl.
79. Korcz Władysław
Zielona Góra i okolice. Przewodnik. Poznań,
79 s.
,b.
A 65335 
Zb. Sp.
Wydawn Poznań. 1970 16 , il., mapa, bibliogr.
80. Korcz Władysław 224773
Zielona Góra i okolice. Poznań, Wydawn. Poznań.
1974 16° 31 mapa, bibliogr.
81. Korosadowicz Włodzimierz, Biedrzycki Andrzej 
Zakopane, Tatry, Podtatrze. Przewodnik i in­
formator turystyczny po Zakopanem, polskich Tatrach 
i Polskim Podtatrzu. Y/yd. 3 zaktual. Zakopane,
1972 Pol. Tow. Turasyt.-Krajozn. 16° 278 s., il.
B 164857 
Zb. Sp.
82. Koszarski Y/łodzimierz
Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój i okolice. Prze­
wodnik. Wwa, "Sport i Turyst." 1971 16° 101 s.
il., mapy, bibliogr.
191682 
Zb. Sp.
83* Koszarski Y/łodzimierz, Wąsowicz Jerzy
Legnica, Legnickie Pole i okolice. Informator 
turystyczny dla wycieczek młodzieżowych. Wwa 1974 
16° 24 a., il., mapy
227650 
Zb. Sp.
84. Kotełko Stanisław 224650 
Ziemia świdnicka. Tekst ... . Oprać. graf. Zb* ®p 
Mikołaj Filipiuk. Wrocław, Nakł. Urz^ Miasta
i Powiatu w Świdnicy 1974 8° 82 s., il., mapa
85. Kowalczyk Jerzy 231193
Zamość. Przewodnik. Wwa, Sport i Turyst. 1975 232608
16° 175 s., il., mapy
86 Kowalski Tadeusz
Płock. Przewodnik. Płock, Tow.
1970.16° 131 s., il., bibliogr.
Hauk Pło-ckie
A 69738 
Zb. Sp.
87. Kowalski Stanisław, TTetzel Andrzej A 156041
Głogćw. Poznań, Wydąwn. Artyst.-Grafj. RSW Zb' 3p'
"Prasa" 1970 8° 17 s., il., mapa .
88. Koźmiński Andrzej 194482
Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój 
i okolice. Przewodnik. Wwa, Sport i Turyst. 1973 
16° 243 a., il., mapy, bibliogr.
89. Kraśko Ryszard ‘ 197188
Białystok. Informator turystyczny. Białystok,
Woj. Ośr. Inf. Turyst. Kraków 1972 16° 61 s., 
tabl. 32, il., mapy
Toż w jęz.t ang. 198040 Zb. Sp., niem. 197190
90. Kraśko Ryszard 197189
Bjalystok. Per. Zigmunta Abragomovica. Bjalys- Zb* Sp 
tok, Voev. Centr Turist. Sved. Krakov 1973 16|°
67 s., 32 tabl., il., mapy
91. Kraśko Ryszard 190992 
Grajewo i okolice. Białystok, WKKiP 1972 16° Zb' Sp 
20 k. nlb., il.
92. Krokowski Andrzej 168692 
Informator turystyczny powiatu limanowskiego.
Kraków, Tydaw. Artyst.-Graf, RSW "Prasa" 1971
16° 90 a., mapy, bobliogr.
93. Krokowski Andrzej Bogieć Karol 
Informator turystyczny powiatu limanowskie­
go. Kraków, Woj. Ośr. Inf. Tuiysr. 1974- 16°
92 s., bibliogr.
94. Krygier Romuald
Szamotuły i okolice, Poznań, Woj. Kom. Kult. 
Piz. i Turyst. 1970 9° 51 s., il., mapa
95. Krygier Romuald
Ziemia szamotulska. Przewodnik. Plany miastai 
Adam Olejnik. Poznań, Wydawn. Poznań. 1972 16° 
1000 s., il., bibliogr.
96. Krygowski Władysław
Beskidy: Śląski, Żywiecki, Małyj i Makowski 
/część zachodnia/. Wyd. 3 popr. i uzup. War­
szawa, Sport i Turyst. 1974 16° 498 s., il., 
pl., bibliogr.
97. Krygowski Władysław
Bieszczady. Kraków, Wydawn. Artyst.-Graf. 1970 
16° 46 s., mapa
98. Krygowski Władysław
Bieszczady. Prakl. Teresa Zofia Orłoś. Kraków 
1972 Wydawn. Artys.-Graf. 16° 46 s., il., mapy
99. Krygowski Władysław
Bieszczady i Podgórze Strzyż owa k)o -Dynowak ie
/część wschodnia/. Wwa, Sport i Turyst, 1970 
16° 448 s., 11., pl., mapy, bibliogr* + mapa 
skł. barwna
100. Krygowski Władysław
Bieszczady i Podgórze Strzyżowsko-Dynowskie. 
Część wschodnia. Wyd. 2 popr. i rozszerz. 1975 
Sport i Turyst. 16° 539, il., mapy,bibliogr.
168692
3 :‘6876
182327 
Zb. Sp. 
184007
224828 
Zb. Sp. 
226856
179761 
Zb. Sp.
190555 
Zb. Sp.
A 65065 
Zb. Sp.
236075 
Zb. Sp.
101. Krygowski Władysław 2202941	
Krynica, Muszyna, Żegiestów.i okolice. Prze­
wodnik. Wwa, Spost i Turyst. 1974 16° 117 s.
102. Krygowski Władysław 194479
Od Beskidu Śląskiego po Bieszczady. Krótki prze­
wodnik po Beskidach i Pieninach. Wwa, Sport 
1 Turystyka, 1972 16° 252 s., il., mapy
103. Krygowski Władysław 236447
Przez przełęcze Bieszczadów samochodem i z ple-Zb.' Sp. 
cakiem. Oprać, kartograf. Henryka Całkowa. Wwa,
Sport i Turyst. 1975 16° 123 s.-, mapa, blbllogr.
104. Krzyżanowski Lech A 68184
Gdańsk. Sopot. Gdynia, Przewodnik. Wwa, Sport ^67338 
i Turyst. 1970 16° 291 s., pl., bibliogr.
105. Krzyżanowski Lech 212068
Gdańsk. Sopot. Gdynia. Przewodnik. Wwa, Sport 22311?’ 
i Turyst. 1973 13° 155 s., mapki., pl. + mapa
skład. luź.
Toż. w Jęz. ros. 213622 Zb. Sp.
106. Krzyżanowski Lech 237739
Gdańsk. Sopot. Gdynia. Przewodnik. Wwa, Spofct Zb* Sp* 
i Turyst. 1974 16° 155 s.,il., mapy + piani 
Gdańsk, Sopot, Gdynia
Toż w jęz. i ang. 214250, franc. 214248 Zb.
Sp., nlem. 214249 Zb. Sp.
107. Kubaczka Robert 187458
Wisła i okpllce. Informator dla wycieczek- Zb‘ Sp 
młodzieżowych. Wwa, Sport i turyst. 1972 16°
19 s., mapa
108. Łęcki Włodzimierz
Chodzież i okolice. Poznań, Kraj. Ag. Wydaw. 
RSW "Prasay Książkai Ruch" 1975 8° 55s., il. 
mapka, pl.
109. Łęcki Włodzimierz
Gniezno i okolice, przewodnik. Poznań, Wydawn. 
Poznań. 1972 16° 212 s., 11., mjapka, bibliogr,
242823 
Zb. Sp.
176291 
Zb. Sp 
•177815 
Zb. Sp
,,, .
112.
11-3.
114.
115.
,, .
117.
118.
119.
Łęoki Włodzimierz
Gniezno und Umbegung. Aus dem Pol. ubersetz. 
Urszula Iwankow. Wwa, Sport 1 Turyst. 1974 16° 
71 b .  11., mapy
Łęcki Włodzimierz
Gostyń, Jarocin 1 okolice. Poznań, Wydawn. 
Artyst.-Graf. 1974 8° 54 s., 11., pl., mapki
Łęcki Włodzimierz
Międzychód i okolice. Poznań, Wydaw. Artyst.- 
Graf. RSW "Prasa" 1970 8° 45 e., 11., mapa
Łęcki Włodzimierz
Piła |i okolice. Poznań, Woj. Kom. Kult. Piz. 
i Turyt. 1971 8° 35 s. ,>4~-fcąbl., 11., mapa
Łęcki Włodzimierz 
Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie. Przewod­
nik. Wyd. 3 zmień. Poznań, Wydaw. Poznań. 1975 
16° 161 s., 11., tab., bibliogr.
Łęcki Włodzimierz
Wielkopolską. Szlaki piesze. Przewodnik.
Poznań, Wydaw. Poznań. 1973 16° 304 s., mapy, 
bibliogr.
Łęcki Kazimierz, Kucharski Bogdan 
Puszcza Notecka. Poznań, Woj. Ko., Kult. Piz.
227354 
Zb. Sp.
225319 
Zb. Sp.
166418
174963 
Zb. Sp.
228808
199335 
200181 
Zb. Sp.
191464
i Turyst. 1972 8° 51 s., 11. mapa
Łęcki Włodzimierz, Maślukjewicz Piotr, Wałków- 208156 
ski Jacek
Wałcz, Złotów i okolice. Poznań, Wydaw. Poznań.
1973 16° 248 s., bibliogr.
Leśniak Zygmunt, Ułos Stanisław, Nowakowski 190569
Józef
Strzyżów 1 okolice. Wwa, Sport i Turyst. 1972 
16° 99 s., 11., bibliogr.
Llnkowski Zdzisław, Zierke Franciszek,
Nowy TpmyśL i okolice. Poznań, Woj. Kom. Kult. 
Piz. i Turyst. 1972 8° 35 s., 6 tabl., 11., mapa
182043
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
Lisiecka Regina
Piła i okolice. Informator dla wycieczek mło­
dzieżowych. Wwa 1973 16° 18 s., mapy
Ludwikowski Leszek
Guide de Cracovie. 2 ed. Trad. Wanda Gal}..
Wwa, Sport i turyst. 1975 16? 192 s.i mapki, 
pl., mapa
Ludwikowski Leszek
ff II
Krakau* Stadtfuhrer. 2|, uberarb. Auf. Ans dem 
u
Pol. ubersetz. von Maria Wołczacka und Małgorza-
182043 
Zb. Sp.
240301 
Zb. Sp.
230445
ta Bester. Wwa, Sport i Turyst.
1 tabl. .. „ „ „
7 55* f mapy
1975 16° 216 s.
Ludynia Władysław 224879
OOCR'IA
Wybrzeże Gdańskie. Teren geograficznych i krajo- 
znawczych wycieczek szkolnych. Wwa, Wydawn. Szk.. 
Pedagog. 1974 8° 197 s., il., pl., mjapki, bibliogr.
Majka Julian 229617
Wieliczka. Przewodnik. Kraków, Wydaw. Artyst.- SP*
-Graf. 1973 16° podł. 18 knlb.
Majka Julian 226911
Wieliczka. Guide. Texte et trad. ... Red. graph. 22691I" 
Nikodem Pułka. Kraków,/Wydaw. Artyst.-Graf. 1974 
16 0 podł., 14 knlb., il.
Toż w jęz. : niem. 226915, ros. 226913 Zb. 3p., 
węgier. 226910
Małkowski Kazimierz, Podgórski Stanisław 225334
Przewodnik po Trójmiaście1. Gdańsk, Sopot, Gdy- 
niaj, Gdańsk, Wydawn. Morskie 1974 16° 219 s.,
7 tabl., il., mapy
Maślukiewlcz Piotr, Matuszak Mieczysław 227195
Wrześnią, Słupca i okolice. Poznań, Kraj. Ag.
Wydawn. RSW "Prasa, Książka, Ruch" 1974 8° 51 s.,
1 1 .f mapy
Mamuszka Franciszek, Trojanowska Izabella 195262
Kościerzyna i ziemia kościerska. Przewodnik. Sp
Gdańsk. Wydawn. Mor. 1972 16° 387 a., il., mapy, 
bibliogr.
129. Mazurski Krzysztof R. 218507
Świeradów Zdrój i okolice. Twa, Sport i Tu-
ryst. 1974 16C 95 s.f il., mapy. bibliogr.
130. Michalik Stefan 2254eo
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Wwa, Wiedza Poważ.
1974 16° 253 s., 36 tabl., il., mapy, bibliogr.
131. Midowicz Władysław 233500
Szkaki Babiej Góry. Przewodnik turystyczny: Zo* sp
lato - zima. Kraków, Wydawn. RD FSZMP Krak.- 
-Sródm. i Koła PTTK 1974 8° 50 s., il., bibliogr.
132. Mielecki Marian 203222
Błędów i okolice. Informator turystyczny dla
wycieczek młodzieżowych. Wwa 1973 16° 28 s., mapa
133 Mirek Zdzisław 173680
Dolina Wielkich Jezior Mazurskich. Pot. Tade- Zt>' up 
usz Olszewski, Jerzy Waluga. Olsztyn, Woj. Kom.
Kult. Piz. i Turyst. 1971 16° podł., 32 s., il., 
mapa
134. Mityk Jan 175592 
Na Nizinie Szczecińskiej. Wwa, Państw. Zakł. Zb" Sp* 
Wydawn. Szk. 1971 16° podł. 77 s., il., mapy
135. Mleczko Stefan 176745 
Szlakiem Orlich [Gniazd.. Kraków, Wydawn. Art.- Zt>' Sp'
-Graf. RSW "Prasa" 1971 16° podł. 24 knlb., mapa
136.Moskała Edward 209131
Schroniska tatrzańskie i panoramy Tatr. Kra- Zl5' Sp 
ków, Wydawn. Artyst.-Graf. 1972 16° 24 knlb.,il.
137. Mukanowska Urszula 179745
Białowieża i okolice. Informator dla wycieczek Zb* Sp 
młodzieżowych. WWa, Ag. Wydawn. "Ruch/ 1972 16°
18 s., mapy
138. Muszyński Stefan
Suwałki i okolice. Wwa, Sport i Turyst. 1970 
16° 43 s., il., mapy, bibliogr.
A 67015 
Zb. Sp.
139. Wagrabecki Antoni 
Darłowo 1'okolice. Informator turystyczny 
dla wyoieczek młodzieżowych. Wwa 1973 16°
17 a . , m^pa
140. Nitzke Konrad
Kępno. Oetzreszów. Poznań, Woj. Kom. Kult.
Piz. i Turyst. 1970 8° 44 a., il., mapa
141. WowakowBki Tadeusz 
Piotrków Trybunalski i okolice. Przewodnik.
Wwa, Sport lmTuryet. 1972 16° 207 em.il., 
biblloglr. + plan
142. Wyka J|ózsf
Szczawnioa-Kroóoienki i okolloe. Przewodnik.
Wyd. 2 uzup. i rozszerz. Wwa, Sport i Tusyst.
1973 16° 127 e., il., mapy, bibliogr.
143. Nowioki Stefan 188229
Bydgoszcz i okolice. Informator dla wycieczek 
młodzieżowych. Wwa, Sport i Tjuryst. 1972 16°
18 a., mapa
144. Wyka Józef 224827
Ooroe. Wyd. 3 zmień. 1 popr. Wwa, Sport i Tu- fliali 
ryst. 1974 16° 284 s., il., pl. + mapa skł.
145. Wyka Józef 177922
 
Kleiner Touristenfuhrer durch Sudpolen un Szcze­
cin. Deutsoh von Anna Jankowska. Wwa, Sport i Tu­
ryst. 1971 16° 134 s., il., pl., mapy
146. Wyka Józef , 206379
 
Kleiner Touristenluprer durch Sudpolen und Szcze- 
oin. /3 Aufl.-/. Deutsch von Anna Jankowska. Wwa,
Sport i Turyst.. 1973 16° 134 b . , il. mapy
199920 
Zb Sp.
B 190969 
Zb. Sp.
179840 
Zb. Sp. 
178462
205437 
Zb. Sp.
147. Wyka Józef 240268
q n
Kleiner Touristenfuhrer durch Sudpolen und y'
Szozeoin. 4 Aufl. Deutsoh von Anna Jankowska.
148. Nyka Józef
Pieniny. Przewodnik turystyczny. Wyd. 3 ua- 
ktual. 1 popr. Wwa, Sport i Turyst. 1975 16° 
176 a., tabl., 11., mapy, bibllogr.
149. Nyka Józef ,
Tatiy. Przewodnik. Wwa, [sport 1 Turyst. 1972 
16° 615 a., 11., pl., mapy, bibllogr.
238299 
Zb. Sp. 
239735
180758 
Zb. Sp. 
181442
150. Nyka Józef 203111
Tatiy polskie. Przewodnik. Wyd. 2. Wwa, Sport 203629 
ji Turystyka. 1973 16° 227, 11., bibllogr.
151 Ogrodziński Władysław
Olsztyn i okolice. Oprać, kartograf. Bolesław 
Lemlsiewicz. Wwa, Sport i TuryBt. 1970 16° 85 s
A 66222 
Zb. Sp. 
A 66427
152. Olsztynek i okolice. Aut. Jerzy Bernhardt i in. A 66945 
Olsztyn, Pojezierze 1970 16° 183 s., il., portr. gb^Sp^ 
mapy, bóbliogr.
153 Paczkowski Andrzej
Zakopane i okolice. Przewodnik. Wyd. 2 uzup. 
i rozszerz. Wwa, Sport i Turyst. 1973 16° 136
il., mapa, bibllogr.
204825 
Zb. Sp.
204326
154. Palacz Tomasz, Paprocka Danuta 
Szydłowiec. Kielce 1971 16° 34 a., il., portr,
155. Paryski Witold H.
Tatry Wschodnie. Przewodnik taternicki. Wwa, 
Spółdz. Inst. Wydawn. "Kraj" 16°
Cz. 1. Liliowe - Mały Kościelec. Przsdm.
J. A. Szczepański. 1951 150 s., mapki
Cz 2. Zawrat - Żółta Turnia. 1951 137 s.
Cz. 3. Granacka Przełęcz - Wołoszyn. 1951 
87 s., mapki
168731 
Zb Sp. 
165205
A 33291 
Zb. Sp.
Cz 4. Walentkowa Przełęcz - Przełęczka pod zad­
nim Mnichem. 1951 209 a.
Cz. 5- Cubiynka - Skrojrjy Baszta. 1954 122 a., 
mapki
Cz. 6. Cubrynka - Żabia Turnia Mięguszowiecka. 
1952 177 b . , mapki
Cz. 7.Żabia Przełęcz Wyżnia -Żabia Czuba. 1954 
s. 211, mapki
Cz. 8. Młynicka Przełęcz - Krywań. 1956 208 8.
Cz. 9. Waga - Szarpane Turnie. 1961 230 s., il.
Cz.10. Rumanowa Przełęcz - Wschodnie Żelazne Wrota. 
1962 185 s., li., mapki
Cz .11. Wschodni Szczyt Żelaznych Wrót - Batyżowie­
ckie Czuby. 1964 166 s., il. •
Cz.12. Wschodnia Batyżowiecka Przeł|ęcz - Litworowa 
Przełęcz. 1965 163 a.
Cz.13. 1967 271 s.
Cz. 14. Warzęchowe Turnie - Zawracki Równienkowy. 1971 
254 r9f il., mapy
Cz. 17. Spąga Rywociny. 1973 187 a., il., mapy
Cz. 18. Lodowa Przełęcz - Lodowe Zwornik. 1974 135 a.
Cz. 19. Kopałkowa Grań - Śnieżka Przełęcz. 1974 148 a.,- 
il. , mapy
156. Paaikowski Tadeuaz 184647
Śrem, Środa i okolice. Poznań, Wydawn. Artys.-
Graf. "Prasa" 1972-16° 46 a., il., mapy
157. Patia Antoni 190237
Piękno ziemi suwalskiej. Białystok, Pol. Tow. z *^ ^p*
Turyat.-Krajozn. 1972 8° 152 a., il., bibliogr.
15&. Piskorski Czesław A 67578
Międzyzdroje i okolice. Wwa, Sport i Turyet. Zo* Sp’
1970 16° 76 s., il., mapy, bibliogr.
159. Piskorski Czesław 207144
Powiat szczeciński. Przewodnik krajoznawczy.
Szczecin, Wydaw. Artyst.-Graf. 1972 8° 71 a., 
mapy, bibliogr,
160. Piskorski Czesław) 192512
Świnoujście i okolice, .Przewodnik. Wwa, Sport zl5* ^p*
161, Piskorski Czesław 223194
Szczecin. Przewodnik. Wwa, Sport i Turyst. Zb" SP* 
1974 16° 135 s., il., bibliogr.
162. Przewodni krajoznawczy po trasach Centralnego A 679S9 
Rajdu Przyjaźni "Szlakiem Lenina" do Poronina
.i Zakopanego. Kraków, Kom. Centr. Międzynar. Tu- 
ryBt. Rajdu Przyj. "Szlakiem Lenia" 1970 16°
56 s., il., portr., mapy
163'- Przewodnik po Polsce, Wyd. 3 popr. Wwa, Sport i Tu-
ryst. 1971 XXXI, 708 s., mapa 165820
„ 164708
164, Rąb Jan
Iwonicz Zdrój, Rymanov/ Zdrój i okolice. Prze- 218983 
wodnik. Wyd. 2 popr. i uzup. Wwa, Sport i Turyst?b* Sp" 
1974 16° 154 s., mapy, bibliogr.
165. Radom. Przewodnik. Oprać. Jan|Boniecki i in. 220297
Wwa, Sport i Turyst. 1974 16°106 s., il., bi- zb> SP* 
bliogr.
166. Rościszewski Piotr 229694
Mzinne szlaki znakowane. Szlaki turystyczne 
województwa katowickiego. Gliwice, Druk. ZPBE
1974 16° 38 s., il., mapa, bibliogr.
167. Roszkowska Wanda 169935
A guide to Wrocław. Trans1. K. Kozłowska, H. Ma­
ssey, Z. Czajkowski, W. Lange. Wwa, Sport i Turyst.
1970 16° 184 s., il.
168 Roszkowska Wanda
Wrocław. Przewodnik po dawnym i współczesnym 
mieście. Wyd. 2 popr. i uzup. Wwa, Sport i Tu­
ryst. 1970 16° 330 s., il., mapy, bibliogr.
Toź w jęz.i ang. 169935, niem. A 66341, A 66342
A 67085 
Zb. Sp. 
A 67566
169. Roszkowska Wanda * 165486
Guide de Wrocław. Trad. Maria Cieszewska.
Wwa, Sport i- Turyst. 1971 16° 184 s., il.
170. Roszkowska Wanda 228729
n a
Wrocław. Stadtfuhrer. Aus dem PoIn. ubers. 
von Urszula Iwankow. 2 Aufl. Wwa, Sport i Tu- 
ryst. 1973 16° 195 8., pl., mapy, mapa skł.
171. Rotartaki Jan 187489 
Przemyśl i okolce. Mapa, plany i ązkiee Da­
nuta Majowa, Zbigniew Petra. Wwa, Sport i Tu­
ry st. 1972 16° 179 r9f il., bibliogr.
172. Rubinowski Zbigniew, Wróblewski Tadeusz 
Jaskinia "Raj" w Górach Świętokrzyskich. 
Kraków, Wydawn. Artyst.-Graf, "Prasa"'1973 
16° podł., 12knlb., mapa
211182 
Zb. Sp 
218432
173. Rubinowski Zbigniew, Wróblewski Zadeusz 211281
Raj - the Cave in the Świętokrzyski Mounta- SP
ins. Transl. by W. Jung.-Mochnaoki. ■ Kraków,
Wydawn. Wartyst.-Graf. 1972 16° 10 knlb., il.
174. Rudź Włodzimierz 227343
Tomaszów Mazowiecki. Łódź, Woj. Ośr. Inform.
Turyst. 1974 1.6° podł. 72 s., il., bibliogr.
175* Rutkowska Janina
Warszawa. Przewodnik. Wyd. 2 rozszerz. Wwa, 
Sport i Turyst. 1972 16° 166 s., pl., mapki 
Toź w jęz.i ang. 185480, niern. 1184246
182341 
Zb. Sp. 
183828
176. Rutkowska Janina A 70380
Guide de Varsovie. Trad. iMaria Pruszyrtska.
Wwa, Sport i Turyst. 1971 16° 160 s., il., mapy
177. Rutkowska Jani na 
Guide de Varsovie. Trad. Haria Pruszyrtska.
2 ed. compl. Wwa, Sport i Turyst. 1973 16°
171 s., il., 2 mapy skł.
178. Rutkowska Janina 
Varsava. Putevoditęl*. Perev. s poi. Nina
_Ivanova-Peroinskaja. Varsava, Sport i Turyst.
’ 1974, 16° 179 s., il., mapy
212231 
Zb. Sp.
210607 
Zb. Sp.
179. Rutkowska Janina, Rudzik Marek 
/Trzy/ 3 dni w Y/arszwie. Wwa, Sport i Tu- 
ryst. 1973 16° 179 s., mapki
Toż w jgz. ros. 21047
180. Rypuszyńskl Stefan 
Informator turystyczny powiatu nowosądeokie- 
go. Kraków, Wydaw. Art.-Graf. "Prasa" 1971 - 
16° 191 a., mapa, bibliogr.
181. Rypuszyńskl Stefa.
Y/ycieczki w okolice Tamowa. Kraków, YYydawn. 
Artyst.-Graf. "Prasa" 1971 16° 57 s., il., mapa
182. Sarosiek Lech 178534
Miejscowości wypoczynkowe śródlądzia szcze­
cińskiego. Szczecin, V/oj. Ośr. Inf. Turyst.
1971 16° 85 s., mapy, bibliogr.
183- Sarosiek Jan-, Sembrat Kazimierz, Wiktor 233608
Andrzej
Sudety. '.7yd. 2 uzup. Wwa, Wiedza Powsz.
1975 16° 234 s., 33 tabl., mapy, bibliogr.
184* Sieradz i okolice. Teksty i Antoni Marzec, -36125 
Jan Milczarek, Zofia Heymanowa. Oprać. graf.
Jacek Sierociński. Łódź, 7/ydawn. Artsyt.-Graf.
1974 16° pódl. il., mapy
206369 
Zb. Sp.
178460 
Zb. Sp.
190554
185. Skarżyński Andrzej 183905
Konin i okolice. Poznań, Woj. Kom. Kult. Piz.
i Turyat. 1972 8° 46 s., il., map7
186. Sławków. Praca zbiór, pod red. Feliksa Kiryka. 226845 
Kraków, T/oj. Ośr. Inf. Turyst. 1974 16° 99 s.,
ilm., mapy
187. Sławski Tadeusz 212758
Biecz i okolice. Wyd. 3 popr. i uzup. Wwa, ^ S *^
Sport i Turyst. 1974 16° 97 s., mapy, bibliogr.
188. Słomczyński Adam A 69553 
Ciechocinek i okolice. Wyd. 4 popr. i uzup. 7h ^ n ^
195803189. Smyk Henryk 
Regiony turystyczno-krajoznwcze Śląska Opolskie­
go. Opole, Woj. Ośr. Inf. Turyst. 1972 16° 156 e, 
32 tabl., 11., mapy., blbliogr.
190. Socha Adam
Rzeszowskie zaprasza. Kraków, Wydawn. Artyst.- 
-Graf. 1971116° 42 s., 11.
191. Socha Adam
Ustrzyki i okolice. Kraków, Wydawn. Art.-Graf. 
Woj. Ośr. Inf. Turyst. Rzeszów, 1970 16° podl.
20 s., 11.
192. Sokołowski Zbigniew
Kock, Przewodnik. Wwa, Sport 1 Turyst. 1974 
16° 117 r9f pl., blbliogr.
193- Sokołowski.Zbigniew
Województwo białostockie. Przewodnik. /Współpr./ 
Tomasz Chludziński. Wwa, Sport i Turyst. 1972 
16° 406 s., pl. + 1 mapa luź.
194. Sokołowski Zbigniew
Z biegiem Barwi. Z Pluszczy Białowieskiej do Ity- 
szynieckiej. Przewodnik—Informator. Wwa, Sport 
i Turyst. 1972 16° 152 s., mapki + mapa ksł.
195* Solllch Julian, Cbrzętowski Waldemar
Ziemia nadbu&ańska. Wwa, Ag. Wydawn. "Ruch"
1972 1 6° 37 s., 11., mapy
196. Solska Irena
Gdańsk, Sopot, Gdynie. Informator turystyczny 
dla wycieczek młodzieżowych. Wwa, Sport i Turyst 
1972 16° 43 s., mapy, blbliogr.
197. Sosna Balii a, Sosna Władysław
Ziemia cieszyńska. Przewodnik turystyczno-kraj o, 
znawczy. Kraków, Woj. Ośr. Inf. Turyst. 1974 8° 
110 e., 11., blbliogr.
198. Sosna Władysław
'Cieszyn. Przewodnik. Wwa, Sport i Turyst. 1974 
16° 95 s., 11., blbliogr.
181808
A 67517 
Zb. Sp.
221433 
Zb. Sp
180751 
Zb. Sp. 
1-82197
184959 
Zb. Sp 
.186010
198046
187467
234798 
Zb. Sp.
220859 
Zb. Sp. 
223106
b.. .
b., 
b.b
203.
204.
205.
Staniewski Franciszek B 154597
Rawicz i okolice. Poznań, Woj. Kom. Kult. Fiz. 
i Turyst. 1970 8° 39 s.t il., mapa
Stanisławski Władysław
Wzdłuż dolnej Odry. Szczecin-Gryfino-Chojna- 
-Dębnc-Kostrzyn. Poznań, Wydawn. Poznań. 1970 
16° 210 s., il., mapy, bibliogr.
A66931 
Zb. Sp. 
A 67621
206.
Stańko Józef 187468
Kraków i okolice. Informator dla wycieczek mło­
dzieżowych. Wyd. 3 popr. i uzup. Wwa, Sport i Tu­
ryst. 1972 16° 37 s., mapy, bibliogr.
Stefański Stefan 228621
Sanok i okolice. Wyd. 3 popr. Wwa, Sport i Tu- 
lyst. 1974 16° 86 s., il., mapy
Światłowska Ewa
Głogów - Żukowice. Informator turystyczny dla 
wycieczek młodzieżowych. Wwa 1974 16° 24 s., il.
Szaraniec Krystyna, Szaraniec Lech, Szarowskij 
Karol
Katowice. Przewodnik. Katowice 1973 16° 122 s., 
il., mapa
Szlaki wakacyjnach wędrówek. Wybrane szlaki tu­
rystyczno-krajoznawcze wędrownych obozów harcer­
skich. Praca zbiór, pod red. Rudolfa Aucha. Wwa,
Wydawn. Harcerskie 16°
Cz. 1. 1968 272 s., bibliogr.
Cz. 2. 1971 293 r9f bibliogr.
Szyfter Krzysztof, Sz.yfter Witold 
Koło, Turek i okolice. Poznań, Wydawn. Art.-Graf.
RSW "Prasa.- Książka-Ruch" 1973 8C 51 3., il., mapa
Terlak Michał
Cieplice Śląskie - Zdrój i okolice. Przewodnik,
Wyd. 4 popr. i| uzup. Wwa, Sport i Turyst. 1071 
16° 82 s., il., mapy
227647 
Zb. Sp.
209676 
Zb. Sp.
A 58301
227193
, 
Zb. Sp.
A 68901208. Travel guide Poland. Wwa, Sport i Turyst. 1970 
16° X, 439 s., il., mapy
209. Tyszkowska Krystyna 230669
Syoów. Oprać. graf. Jerzy Popowski. Wrocław, zb* Sp* 
Wydawn. Artyst.-Graf. "Prasa-Książka-Ruch."
1974 8° 22 e., il.
Toż w jęz. niem 234022 Zb. SP.
210. Uiberall Józef 229121
Informator turystyczna powiatu dąbrowskiego.
Kraków, Woj. Ośr. Inf. Turyst. 16° 184 s., bibliogr.
211
212
213
214
Umiński Janusz
Bydgoszcz. Przewodnik. Wwa, Sport i Turyst. 1972 
16° 130 s., il., pl., mapki + 1 mapa skł.
Umiński Janusz
Grudząc i okolice. Przewodnik. Wwa, Sport i Tu­
rystyka 1974 l6° 102 s., il., mapy, bibliogr. . 
Uzdrowisko Krynica. Przewodnik - infonnator. /Aut.t/ 
Bożena Gargula /i•in./. Red. Anna Siwek, Jan Dwora 
czek. Krynica, Branż. Ośr. Lecz. Uzdrów. 1974
16° 48 s., il., mapy.. 227427
* - ' Zb. Sp.
Wiśniewski Wiesław, Fikowica Tadeusz
Ziemia słowiańska. Koszalin, Woj. Ośr. Inf. Turyst.
1974 8° 36 s., il., mapy 216758
Zb. Sp.
180527 
Zb. Sp 
182673 
181935
224491226660
213* Województwo łódzkie.. 'Przewodnik. Oprać. Tade­
usz Krzemiński /i in,/. Red. T. Krzemiński.
Wwa, Sport i Turyst. 1972 .16° 488 s., mapy, bibliogr,
181251 
Zb. Sp.
216. Województwo zielonogórskie. Przewodnik. Wwa, 
Wydawn Sport i Turyst. 16° 270 s., il., mapy
177934 
Zb. Sp. 
178823
217. Worobiec Antoni 214295
Strzelce Krajeńskie. Zielona Góra, Wydawn. Art.- Zb* 
-Graf. RSW "Prasa" 1971 .8° 29 s., il.
218. Wrocław. Informator turystyczny. Wyd. 2 popr. 233227 
Wrocław, RSW "Książka. Prasa. Ruch" 1974 8° • ' Zb* Sp
bez pag.
Toż w jęz.i czesk. 233226 Zb. Sp., frano. 233228
219- Wyżga Zbigniew 200608
Informator turystyczny powiato bocheń­
skiego. Kraków, Wydawn. Art.-Graf. 1973 
16° 159 s., bibliogr.
220. Wyżga Zbigniew 211209
Informator turystyczny powiatu wadowickie- Zb* Sp*
go. Kraków, Wydawn. Art.-Graf. 1071 16°
164 a., tab., bibliogr., mapka
221. Zajdlewicz Jerzy
Świebodzin i okolice. Poznań, Wydawn. Art 
-Graf. 1973 23 a., il., mapy
227201 
Zb. Sp 
227202
; 222 • Zalewski Borysław 227648
Sandomierz, Chobrzyny, klimontów i okolice. Zb' Sp 
Informator turystyczny dla wycieczek młodzie­
żowych. Wwa 1974 16° 26 s., il., mapy
223. Zgodziński Bogaan 214600
Kórnik. Rogalin. Poznań, Wydawn. Art.-Graf. Zb” 
1973 16° 22 a., il.
224. Zgodziński Bogdan 171528
Leszno i okolice. Poznań, Wydawn. Art.-Graf. zb" Sp 
1971 8° 44 s., il., mapy
225. Zgodziński Bogdan 169464
Nad środkową Obrą. Kościan, Leszno; Wolsztyn.
Poznań, Wydawn Poznań. 1971 16° 206.a., il., 
bibliogr.
226. Zgodziński Bogdan 204513
Południowa Wielkopolska. Kępno. Ostrzeszów. Zb* Sp
Ostrów Y/ieklopolski. Krotoszyn. Rawicz. Przewod­
nik. Poznań, Wydawn. Pozań. 1973 8° 217 s., mapy
227 Ziemia Lubuska. Przewodnik - informator. Zie- 238174 
łona Góra, Urz. Woj. 1975 16° 153 a., il., mapy Zb* Sp
Ziętara Tadeusz
Przewodnik wycieczki gjrograficznej w południową 
część Wyżyny Krakowskiej i 3e|s.kidy Zachodnie. 
Kraków 1972 8° 29 a., il., mapki
215385 
Zb. Sp
229. Zinkow Julian 168826
Informator PTTK Okręgu Krakowskiego. Kraków,
Nakł. Żarz. Okr. PTTK 1970 8° 45 3., il. , mapki;
23‘0. Zinkow Julian
Informator turystyczby powiatu chrzanowskiego 
i maiety Jaworzyna, Wyd. 2 poszerz. Kraków,
Woj. Ośr. Inf. Turyst. 1974 16° 217 r 9f il., ma­
my, bibliogr.
171497 
Zb. Sp. 
169363
231. Zinkow Julian 185421
Wycieczki w okolice Krakowa. Kraków, Wydawn. Sp.
Art.-Graf. 1972 16°| 71 s. podł. , il., mapy'
232. Zinkow Julain 169362
Szlak Orlich Gniazd. Wyżyna Krakowsko-Często­
chowska. Wwa, Sport oi Turyst. 1971 16° 217 s.,
il., mapy, bibliogr.
233. Złotek Adam 187783
Nysa. Głuchołazy. Otmuchów. Paczków. Informator
dla wycieczek młodzieżowych. Wwa, Ag. Wydawn. 197
"Ruch" 1972 16° 29 s., mapa, bi|bliogr.
234. Zwoliński, Czesław Tadeusz 168244
Ponidzie. Busk Zdrój, Jędrzejów, Kazimierza Wiel­
ka. Pińczów, Staszów. Przewodnik turystyczny. Wwa,
Sport i Turyst. 1971 16° 188s., il., mapy., bibliogr.
2351 Żmudziński Janusz 237135
Mazowsze ciechanowskie i mławskie. Przewodnik 
turystyczny. Wwa, Sport i Turyst. 1975 16° 207 s.,
II. INNE KRAJE
S w i a t|
236. "Iskier" przewodniki Panorama świata.
Wwa,Iskry 1974 16° 353»s., il., mapki
2^ 3T. Przewodnik po stolicach świata. Z ros. przeł. • 
Józef Barbak i Joachim Koczy. Oprać. nauk. Jó­
zef Barbak. Wwa, Iskry 1970 16°' 339 a., il.
214762
21763
A 66143 
Zb. Sp. 
A 66662
E u r o p a
238. Torańska Teresa, Górkot Andrzej
Europa za 100 dolarów. Wwa, Sport i Turyst 
1975 16° 272 s. ,, jmapki', bibliogr.
231785 
Zb. Sp. 
321786
A u s t r :1 a
239. Perrin Henri 214587
L’Autriche. Paris, Presses Univer. de Prance zb* Sp. 
1973 16° 299 s., njapki, tiibliogr.
B e l g i a
240. Belgien und Luxanburg. Uunschen, Karl Thiemig AG 203065 
1972 16° 206 s., mapki + mapa skł. Zb* Sp
B u ł g a r i a
241. Jankowski Henryk 224089
Bułgaria. Informator turystyczny'. 7/wa, Ag. ’.Ty- Zb* Sp'
daw. "Prasa. Książka. Ruch" 8° 59 s. , mapy
242. Jankowski Henryk 234218
Zwiedzamy Bułgarię. Informator turystyczny. Wwa, Zb* Sp'
Ag. '.Yydawn. '"Prasa. Ksiąśjka. Ruch" 1975 8° 59 s.,
il., mapki
243. Lalak Hanna, Brzozowski Tadeust 
Do 3ułgarii z BTZ PTTK. '.Ywa, Powiel. "Tekst"
1970 16° 71 s.+ dodatek 24 s., bibliogr.
A 67492 
Zb. Sp.
C z e c h o s ł o w a c j a
244. Dolezal Jiric, Dolezal Inan 188516
Złota Praha. Uvodni slovo: V.7. Stech. Praha, Zb* Sp" 
Haki. Olympia 1971 8° 124 knlb. /Tytt. i tekst
również w jęz. ang., franc., niem., ros./
245. Hybar Ctibor 186466
Prague. Guide, Information, Pacts. Prague, Haki. Zb* Sp’ 
Olympia 1971 8° 300 s., il., pl.
246. Sosnowski Stefan 221181
Czechosłowacja. Wwa, Ag. Wydawn. "Prasa.Książka. Zb* Sp* 
Ruch" 1974 8° 47 s., il., mapki
247- Sosnowski Stefan
Jedziemy do Czechosłowacji. Wwa, Kraj. Ag. Wy- 
daw. "Prasa. Książka. Ruch" 1974 16° 86 s., mapy
, F r a n c j a
248. Gault Henri, Millau Christian
Guide Julliard de Paris. Rouvelle ed. Paris,
Julliard 1970 8° 862 s., il.
G r e c j a
249. Leveque Pierre
La Grece. Paris, Presses Univer. de Prance 1971 
16° 309 s., il., pl., mapki, bibliogr.
250. Sidorova Batalia
Ateny. Z ros. przeł. Irena Dulewiczowa. Wwa, Wy- 
dawn. Art. i Film. 1974 16° 182 s., il., mapy
H i s z p j a n i a
251. Dobrzyński Roman
Hiszpania. Kompozycja i układ całości: Jan Ha- 
towski. Wwa, Wiedza Powst. 1972 16° 293 s., tab.
252 Fałęcka Janina, Sobański pskar
Hiszpania. Mały przewodnik turystyczny. Wwa, Ag. 
Wydawn. RS"/ "Prasa. Książka. Ruch" 1974 8° 94 s.,
il., mapy
H o l a n d i a
253. Hiederlande. Munchen, Karl Thiemig 1973 16° 206 s.
I r l a n d i a ' '
254. Bidwell Chandros George
Irlandia. Tłum. /zrkpsuj/ ang. Anna Bidwell. Wwa, 
Wiedza Powsz. 1970 16° 269 s., il., portr.
J u g o s ł a w i a
255. Brzozowski Tadeusz, Lalak Hanna
Jugosławia. Informator turystyczny. V/yd. 5. Wwa, 
"Prasa. Ksizłżka.Ruch" 1973 8° 35 s.-, il., mapki
228618 
Zb. Sp.
177124 
Zb. Sp.
214684 
Zb. Sp.
218948 
Zb. Sp.
192482 
Zb. Sp. 
,b,.
222895 
Zb. Sp.
209913
A 65152 
Zb. Sp
233062 
Zb. Sp.
Brzozowski Tadeusz, Lalak Hanna 
Zwiedzamy Jugosławię. Wwa, Kraj Ag. Wydawn. 
"Prasa. Książka. Ruch" 1975 8° 46 s., il., mapy
234014 
Zb. Sp. 
234117
257. Cirlic Bronislav 224441
Przewodnik po Jugosławii. V/wa, Sport i Turyst. 22854b 
1974 a0 3B6 s., pl., il., mapki, bibliogr.
łl
258. Jugoslawische Adriakuste und Iseln. Albanien 203C61 
Murachen, Karl Thiemig 1972 16° 296 s., il., Zo* Sp" 
map'.:i + mapa skł.
259- Krukowska Maria |2 37131
Jugosławia. Wwa, Wiedza Powsz. 1975 16° 340 s., Zb" 5p‘
il., mapki
260. Lalak Hanna, Brzozowski Tadeusz A 66641
Krótki informator po Jugosławii dla turysty 
kwalifikowanego. Wwa, Powiel. "Tekst" 1970 
16 144 s., il., mapki, bibliogr., + dodatek:
Jugosławia 1970
261. lalek Hanna, Brzozowski Tadeusz 185236
Z BTZ do Budvy. Wwa, Powiel. "Tekst" 1972 16°
76 s. ,, mapy
262. Lalek Hanna, Brzozowski Tadeusz 185507
Z BTZ na płw. /półwysep/ Istria. Wwa, Powiel.
"Tekst" 1972 16° 81 s., il., mapy
N i e m i e c k a R e p u b l i k a j 
D e m o k r a t y c z n a
263. ILLastowski Marian, Miast owaka Jadwiga 208335
Saksonia, Harz, Turyngia. Wwa, Wiedza Powsz. Zb’ Sp* 
16° 272 s., il., mapy
264. Przewodnik po Dreźnie 187490
Dresden, Verlag Zeit im Bild 1970 16° 144 s., Zb. Sp.
16 tabl., pl.
255. Przewodnik po Lipsku. Dresden, Verlag Zeit im Bilb.
1972 16° 18 tabl., pl. 206966
266. Rach Jurgen, Hartsch Erwin, Hartsch Ingę 237907
Dresden. Leipzig, VEB P. A. Brockhaus Verlag Zb* Sp"
1974 8° 77s., il., portr. + dodatek 70 s., pl.
/Tekst również w jęz. ang., czes., pol.,ros./
267. Sosnowski Stefan 163912
Niemiecka Republika Demokratyczna. Wyd. 4. Wwa, Zb' ^p* 
Ag. Wydawn. "Ruch" 1971 8° 35 s., il., mapy
268. Sosncwjski Śtefan 208896
Niemiecka Republika Demokratyczna. Wyd. 6. Wwa, Zb* ^p 
RSW "Prasa. Książka. Ruch" 1973 8° 35 s., il.,
mapki
269. Sosnowski Stefan 234221
Zwiedzamy NRD. Informator turystyczny. Wwa, Zb. Sp.
RSW "Prasa. Książka. Ruch" 1975 8° 46 s.,pl.’, mapki
i
N o r w e g i a
270: Dzięgiel Leszek
Norwegia. Wwa, Wiedza Powsz. 1972 16° 298 s.
P o r t u g a l i a
271. Teyssier Paul
Le Portugal. Paris, Presses Univer. de Prance 
1970 16° 199 s., il., mapy, bibliogr.
R u m u n i a
182214 
Zb. Sp. 
183431
214685 
Zb. Sp.
272. Mikołajska Joanna] 163911
Rumunia. Wwa, RSw'"Prasa. Książka. Ruch" 1973 8° Zb* Sp 
34 s., il., mapki
273. Mikołajska Joanna
Rumunia. Informator turystyczny. Wyd. 5- Wwa, 
RSW "Prasa. Ksiżka. Ruch" 1973 8° 34 a., mapki
208895 
Zb. Sp. 
234021
274. Mikołajska Joanna 234220
Zwiedzamy Rumunię. Wwa, RSW "Prasa. Książka. Ruch"^b* Sp* 
1975 8° 45 a., il., mapki
W ę g r a
275. Boglar Krystyna 208897 
Węgry. Wwa, Ag. Wydawn. "Ruch" 1972 8° 34 s., il. Zb* Sp
276. Burchard Przemysław 222233 
Węgry. /Wwa/, Wiedza Powsz..1974 16° 308 a., il., Zb* Sp 
portr., mapy
277. Halasz Zoltan A 65835
Przedstawiamy Węgry. Wwa, Interpress 1979 16° Sp"
82 s., il., mapki
278. Olszański Tadeusz 233705
Podróż na Węgry. Wwa, Kraj.Ag. Wydawn. 1975 8°
213 s., il., mapki
279. : Przewodnik i atlas: Balaton i Węgry Zachodnie.
Budapeszt, Cartographia 1974 4° 63 s., 24 mapy
280. Przewodnik i atlas: Budapeszt. Z jęz. węgier. 
tłum. Elżbieta Byczyńska, Judyta Gorog. Buda­
peszt, Zakł. Kartogr. 1974 65 s., 38 mapy, 24 ind
232648 
Zb. Sp 
232649
K. 953 
Zb. Sp
—u
W ł o c h y
281. Burchard Przemysław
Rzym. 'Wwa, Wiedza Powsz. 1972 16° 316 s., il
282. Italien. Munchen, Verl. Karl Thiemig 1972 8° 
254 s., il., tab., mapki
178817 
179831 
Zb. Sp.
b , b   
Zb. Sp.
283. Italienische Riviera. ligurien - Toskana. Munch­
en, Verl. Karl Thiemig 1972 16° 189 s., mapłi
b . .  
Zb. Sp.
284 Vsevolozskaja Svetlana
Weneoja. Przekł. z ros. Irena Dulewiczowa. 
Wydawn. Art. i Film. 1974 16° 221 s., mapa,
b ,  
W'va Zo* " ,a* 219165
bibliogr.
Z w i ą z e k S o c j a l i s t y c z n y c h 
R e p u b l i k R a d z i e c k i c h
285. Dvinskij E. J. . 170114
Moskva. Kratkij putevoditel. Moskva, Ilosk. Rabo- Zd* 
ciJ 1971 16° 383, il., pamki
286 Łubieńska Dolores
Krym. YAva, Wiedza Powsz. 1972 16° 237 s., 11. 
Paculia V. P.
Gostepriimnyj kraj: Soci, Gagra, Picunda, Ozero 
Rica. Moskva, Izd. Sovet. Rossija 1974 8° 47 s.,
186005 
186313 
Zb. Sp.
225310 
Zb. Sp.
il.
288. Po Srednej Azii i Kazachstane. Putevoditel. 207516
Uzbekista, Kirgizija, Tadzikistan, Turkmenistan,
Kazachstan. Moskva, "Mysi’" 4973 16° 404 s., 24 
il., mapy
tabl.,
289. Semenov Grigorij
lwów. Przewodnik Turystyczny. lwów, "Novosti" 
16° 135 s., 9 tabl., il., pl.-
1 3 4 6 3 5 
Zb. S p .
290. Spalle Swiatosław
ZSRR. Informator turystyczny. Wwa, RSW "Prasa. 
Książka. Ruch". 1973 8° 60 s., il., mapki
208892 
Zb. Sp.
291. Spalle Swiatosław
Zwiedzamy ZSRR. Wwa, RSW "Prasa. Książka. Ruch" 
1975 8° 69 s., il., mapki
234219 
Zb. Sp.
A z j a
J a p o n i a
292. Landy Pierre 214636
Le Japon. Dessins d*architecture de Thierry SainBau-^13* 
lieu. Paris, Presses Univer. de Prance 1970 16° 
tab., il., pi., mapy, bibliogr.
S y r i a
293. Sovremennaja Sirija. Spravocnik. Otvet. red. N. A. 223733 
Muchitchina. Moskva, Izdat. "Nauka" 1974 8^363 s., 
il., tab., mapki
A f r y k a
294
295
E g i p t
Agypten. Munchen, Verl.. Karl Thiemig 1972 16° 188 s 
pi., mapki
Nasiukiewicz Krystyna
Egipt. Informator turystyczny. Wwa, RSV/ "Prasa. 
Książka. Ruch" 1973 8° 47 s., mapki + wkładka 4 s.
203062
208394 
Zb. Sp.
296.
297.
298.
Sauneron Serge
L’Egypte. Parle, Presses Univer. de France 16° 
VIII, 239 a., 11., mapki, blbliogr.
214588 
Zb. Sp.
M a r o k o
Marokko. Munchen, Verl 
198 s., mapa
Karl Thiemig 1973 16° 209905 
Zb. Sp.
T u n e z j a
Żytek Józef    
Tunezania. Warszawa, Centr. Inst. Nauk.-Techn. b^. 
Inf. 1971 8° 83 s., mapki
Skorowidz nazw geograficznych
/Niektóre nazwy uzupełnione określnikami ogólnymi lub fi­
zjograficznymi. Gyfry odnoszą się do numerów pozycji/
Cz. I. POLSKA
Augustów 14, 66 
Babia Góra 131 
Bałtyk 31 - 32 
Beskid Makowski 96 
Beskid LIały 96 
Beskid Śląski 96, 102 
Beskid Żywiecki 96 
Beskidy 102, 161 
Białostockie województwo 
Białowieska Puszcza 40, 194 
Białystok o' - 90 
Biecz- 157
Bieszccriy 97 - 100,
Błędów 132 
Bochnia 18 
Bochnia, okręg 219 
3ug, dolina 195 
Busko-Zdrój 234 
Bydgoszcz 142, 211
Chobrzany 222 
Chodzież 108 
Chojna 200 
Chrzanów, okręg 23C 
Ciechanów, okręg 13 
Ciechocinek 183 
Cieplice Śląskie 207 
Cieszyn 198 
Cieszyn, okręg 197 
Ciężkowice 29 
Darłowo 139 
Dądrowa Tarnowska 210 
Bębna 200 
Duszniki Zdrój 88 
Dynowskie Pogorze 99-100 
Elbląg 37
Gdańsk 104-106, 126, 13 
Gdynia 104-106, 126, 13 
Głogów 37
40, 194
102 - 103
Głogów-Żukowice 203 
Głuchołazy 233 
Gniezno 109-110 
Goreć 143 
Gostyń 111 
Góra 10 
Grajewo 91 
Grudziądz 212 
Gryfino 200 
Iława 51 
Inowrocław 2 
Iwonicz Zdrój 164 
Jarocin 111 
Jaroałw 41 
Jawor 65 
Jaworzna zob. Laskowa-Jaworzna 
Jaworzno 230 
Jedlina Zdrój 82 
Jędrzejów 234 
Kampinoska Puszcza 50 
Katowice 204
Katowickie województwo 166 
Kazimierza Wielka 234 
Kępno 140, 226
Kieleckie województwo 56, 59-'
Klimontów 222
Koło 206
Kołobrzeg 28
Konin 185
Kórnik 223
Kościan 225
Kościerzyna 128
Kościerzyna, okręg 128
Kostrzyn 200
Koszalin 46, 67
Koszalińskie województwo 53
Kraków 22, 121-122, 201
Krakowskie województwo 
38, 228-229, 232 
Krakowsko-Częstochowska 
Wyżyna 130, 135, 231 
Królówka 18
Krościenko zob. Szczawnica- 
- Krościenko 
Krotoszyn 226 
Krynica 101, 213 
Kudowa Zdrój 88 
Kurpiowska /Muszyniecka/ 
Puszcza 194 
Laskowa- Jaworzna 19 
Legnica 83 
Leszno 224, 225 
Limanowa, okręg 92, 93 
Lipnica Murowana 20 
Lubin, okręg 17 
Lubuska Ziemia 227 
Łęczyca 47 
Łódź 78
Łódzkie województwo 215 
Mała Wełna 4 
Mazowsze 49, 235 
Mazurskie Pojezierze 133 
Jlazury : 15 j
Miechowska"Wyżyna 38 
Międzychód 112 
Hlędzychodzko-Sierakowskie 
Pojezierze 114 
Międzyzdroje 158 
Muszyna 101
Myszyniecka Puszcza zob.
Kurpiowska Puszcza 
Narew, dorzecze 194 
Nidziańska Niecka 234 
Notecka Puszcza 116
Nowa Huta J 6 
Niwa Ruda 34 
Nowy Tomyśl 119 
Nysa 233 
Oborniki 4, 23 
Olecko 35 
Olsztyn 151
Olsztyńskie województwo 172 
Olsztynek 152 
Opole 1
Opolskie województwo 189 
Ostrów Wielkopolski 226 
Ostrzeszów 140, 226 
Oświęcim 69 
Otmuchów 233 
Paczków 233 
Pieniny 102, 147 
Piła 113, 120 
Pińczów 234
Piotrków i Trybunalski 141 
Piwniczna 101 
Płock 36, 192 
Podhale 81, 166 
Polanica Zdrój 88 
Połczyn Zdrój 42 
Polska 5-9, 43, 55, 144-146, 
205, 203 
Pomorze 12, 250 
Poronin 162 
Poznań 36, 62, 74-77 
Poznańskie województwo 61 
Przemyśl 68, 171 
Radom 165 
Rajbrat 20 
Rawicz 199, 226 
Rogalin 223
Rozdzielę 20 
Roztocze 58 
Rymanów Zdrój 164 
Rzeszów 70
Rzeszowskie województwo 190
Sandomierz 222
Sandomierz, okręg 54
Sanok 202
Sieradz 134
Sławków 186
Sławno, okręg 212
Słupca 127
Słupsk 33
Sopot 175
Stary Sącz 21, 189 
Stary Wiśnicz 13 
Staszów 234
Strzelce krajeńskie 217 
Strzyżów 118 
Sudety 27, 71, 183 
Supraśl 30 
Suwałki 138 
Suwałki, okręg i 57 
Syców 209 
Szamotuły 94 
163szanotuły, okręg 95
Szczawnica-Krościenko 148 
Szczawno Zdrój 32 
Szczecin 144-146, 161, 200 
Szczecińskie województwo 159, 
182
Szczecinek 43 
Szczecińska Nizina 134 
Szydłowiec 154 
Śląsk Dolny 189 
Śrem 156
Środa Wielkopolska 156
Świdnica, okręg 84
Świebodzin 221
Świeradów Zdrój 129
Świętokrzyskie Góry 172, 173
Świnoujście 160
Tarnów, okręg 181
Tatry 81, 136, 149-150, 155
Tomaszów Mazowiecki 174
Toruń 44, 45
Turek 2Ó6
Ukta 16
Ustrzyki 191
Wadowice, okręg 220
Węgrowiec 4, 23
Wałcz 117
Warmia 15
Warszawa 24-26, 175-179 
Warszawskie województwo 49 
Wejsuny 16
Cz# III UTOE KRAJE
Adriatyk, wybrzeże 258 
Albania 258 
Ateny 250 
Austria 239 
Azja środkowa 288 
Balaton, jezioro 279 
Belgia 240 
Budapeszt 280 
Budva 261 
Bułgaria 241-243 
Czechosłowacja 246-247 
Drezno 264, 266 
Egipt 294-196
Wełna 4
Wieliczka 124,125
Wielkopolska 115, 226
Wielkopolski Park Narodowy 64
Wisła 107
Wolsztyn 225
Wołów 11
Wołów, okręg 11
Wrocław 72-73, 167-170, 218
Września 127
Zakopane 81, 153
Zamość 85
Żegistów 102 i
Zielona Góra 79-80
Zielonka, Puszcza 4,63
Zielonogórskie województwo 
57, 216
Złotów 117 
Żegistów 101 
Żywiec 52
Europa 238 
Gagra 287 
Grecja 249 
Harz, góry 263 
Hiszpania 251-252 
Holandia 253 
Irlandia 254 
Istria, półwysep 262 
Japonia 292 
Jugosławia 255-260 
Kazachstan 288 
Kirgizja 288 
Krym, półwysep 286
Liguria 283 
Lipsk 265 
Luksemburg 240 
Lwów 289 
Maroko 297 
Moakwa 285
Niemiecka Republika Demokra­
tyczna 267-269 
Norwegia 270 
Paryż 248 
Picunda 287 
Portugalia 271 
Praga 244- 245 
Rica, jezioro 287 
Riviera, wybrzeże 283 
Rumunia 272-274
Rzym 281 
Saksonia 263 
Soczi 287 
Syria 293
Świat /poszczególne kraje i sto­
lice/ 236-237.
Tadżykistan 288 
Tanzania 298 
Toskania 283 
Turkmenia 288 
Turyngia 263 
Uzbekistan 288 
Wenecja 284 
Węgry 275-279 
Włochy 282-283
Związek Socjalistycznych Repub­
lik Radzieckich 290-|292